Skip to main content

Cipolwg

  • Llawn Amser neu Ran-amser

  • 3 Blynedd yn Llawn Amser / hyd at 6 Blynedd yn Rhan-amser

  • Campws Ffynnon Job

Cod UCAS: C22

Cod y Cwrs: W221

Datblygwyd y cwrs BA (Anrh) mewn Celf Gysyniadol a Darlunio newydd a chyffrous hwn mewn ymateb i’r diwydiannau creadigol ehangol sy’n dylanwadu ar ein byd heddiw. Os oes gennych ddiddordeb mewn dylunio gemau a dylunio cysyniad cymeriad, dylunio amgylchedd ar gyfer ffilm neu ddarlunio, yna mae’r cwrs gradd hwn yn berffaith i chi.

Mae’r cwrs cyffrous hwn yn archwilio dulliau traddodiadol a dulliau newydd amgen o ymdrin â chelf gysyniadol a Darlunio. Bydd ein tiwtoriaid yn eich hyfforddi mewn meddalwedd o safon y diwydiant ac yn dysgu i chi’r technegau diweddaraf a ddefnyddir gan artistiaid cysyniadol a darlunwyr gorau’r dwthwn hwn ac yn eich paratoi ar gyfer y diwydiant creadigol anhygoel hwn.

Gan adeiladu ar hanfodion craidd lluniadu ffigurol, persbectif, cyfansoddiad a goleuo, byddwch yn meistroli ac yn cymhwyso’r technegau diweddaraf a ddefnyddir gan artistiaid cysyniadol a darlunwyr gorau’r dwthwn hwn i’ch paratoi ar gyfer y diwydiant anhygoel hwn.  

Bydd y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwaith yn sioe y ‘Dylunwyr Newydd’ yn Llundain, ochr yn ochr â graddedigion cenedlaethol a rhyngwladol.

Nodweddion y Rhaglen

Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant.

Caiff myfyrwyr fynediad i gyfleusterau rhagorol gydag ystafelloedd cyfrifiadurol o safon uchel gyda’r fersiynau diweddaraf o feddalwedd safon y diwydiant gan gynnwys Adobe Suite, Zbrush, Blender ac Autodesk.  Hefyd mae adnoddau blaengar sy’n cynnwys cyfrifiaduron Apple Macintosh o’r radd flaenaf, Microsoft Surface Studio a Wacom Cintiq.

Gyda dosbarthiadau bach, caiff myfyrwyr ddigon o fynediad i'r cyfleusterau hyn.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 - Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai dan arweiniad tiwtor ac astudiaeth annibynnol.

Blwyddyn 2 - Blwyddyn ddatblygiadol a ddyfeisiwyd i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Blwyddyn 3 - Briff personol a gyd-drafodwyd sy'n eich galluogi i atgyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio er mwyn paratoi ar gyfer dilyniant ac uchelgeisiau personol yn y dyfodol, gan orffen gyda chyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae yna dwf aruthrol yn y byd celf gysyniadol a darlunio, gyda chyfleoedd niferus mewn diwydiant amrywiol. Mae’r rhain yn cynnwys swyddi yn y maes gemau, animeiddio a ffilm, gyda marchnadoedd posibl eraill megis darlunio ar gyfer llyfrau, comics, a meysydd eraill niferus sy’n gofyn am ymgeiswyr sydd â sgiliau lluniadu cryf a chreadigrwydd.

Dull asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Gweithdrefnau dethol

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein drwy UCAS. Ein cod Sefydliad UCAS yw C22 a chod y cwrs yw W221. Gwneir cynigion yn seiliedig ar y cais UCAS, graddau disgwyliedig (os yw'n berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. Oherwydd datblygu perthynas â chi o'r cychwyn cyntaf, mae ein cyfraddau tynnu’n ôl yn fach iawn. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Mae croeso i ymgeiswyr hŷn sydd â phrofiad blaenorol perthnasol ac fe'u hystyrir ar sail unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Costau Ychwanegol

Does dim ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n gysylltiedig â’r cwrs. 

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith hwn yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth bwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credyd fesul lefel ar hyd eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion.  Mae modiwlau’r Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a dangos tystiolaeth, o ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar yrfaoedd sy’n gysylltiedig â’ch maes pwnc chi. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys gallu digidol, ymchwil a rheoli prosiect, yn ogystal â’r fath gymwyseddau personol â chyfathrebu, creadigrwydd, hunanfyfyrio, gwytnwch a datrys problemau. 

Dewch i wybod mwy am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.