Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae Chwaraeon yn un o feysydd mwyaf dynamig Coleg Sir Gâr. Rydym yn falch o allu cynnig rhaglenni gradd cyffrous, arloesol mewn chwaraeon, pêl-droed a rygbi. Dilysir ein holl gyrsiau chwaraeon gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan yr holl gyrsiau gyfraddau llwyddiant a chyfraddau cyrhaeddiad ardderchog, a chysylltiadau cryf â diwydiant, sy’n sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael yr arweiniad a’r cyfleoedd gorau i gyrraedd y nodau y dymunant eu cyflawni. Mae ein staff chwaraeon tra chymwys yn cynnal eu hyfforddiant a datblygiad effeithiol gan sicrhau bod eu haddysgu yn berthnasol a chyfredol.

Mae’r BSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon yn rhaglen seiliedig ar waith ymarferol er mwyn eich paratoi am yrfa yn y diwydiant chwaraeon. Mae’r rhaglen hon wedi ei dylunio i sicrhau profiad dysgu cyfredol a thrwyadl o safbwynt academaidd sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant lleol. Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â thimau proffesiynol elit megis y Scarlets a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, lle mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad diwydiannol ar y lefel uchaf. Hefyd mae’r radd yn elwa o gysylltiadau cymunedol a adeiladwyd yn yr adran dros nifer o flynyddoedd, gan leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol gyda swyddogion datblygu chwaraeon lleol sy’n rhoi cipolwg ar lwybrau cyflogaeth posibl.

Cipolwg

  Llawn Amser

  3 Blynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r meysydd astudio yn cynnwys Hyfforddi Chwaraeon Perfformiad Uchel, Materion Cyfoes mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon, Arsylwi a Dadansoddi Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon a Chryfder a Chyflyru. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel sgiliau ymchwil uwch, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol wrth baratoi at yrfa mewn chwaraeon.  

Mae'r maes pwnc yn elwa o gael cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys labordy chwaraeon o'r radd flaenaf (gyda holl gyfarpar profi a meddalwedd safonol diweddaraf y diwydiant), swît ddadansoddi ac arwyneb 3G bob tywydd newydd. I ychwanegu at hyn mae'r coleg wedi buddsoddi mewn cyfleuster chwaraeon dan do newydd, yn cynnwys neuadd chwaraeon maint llawn yn ogystal â champfa cryfder a chyflyru.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys 16 modiwl a all gynnwys:

Lefel 4
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Hyfforddi Chwaraeon
 • Hyfforddi a Monitro 1
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 1
 • Sgiliau Technegol a Thactegol
 • Dulliau Ymchwil a Sgiliau Astudio
Lefel 5
 • Hyfforddi Chwaraeon Uwch
 • Hyfforddi a Monitro 2
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 2
 • Perfformiad Chwaraeon Ymarferol
 • Deiet, Anafiadau ac Adsefydlu
Lefel 6
 • Hyfforddi Perfformiad Uchel
 • Cryfder a Chyflyru
 • Arsylwi a Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 3
 • Traethawd estynedig

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cwrs hwn yn anelu at eich paratoi ar gyfer symud ymlaen i yrfa mewn chwaraeon ac addysg gorfforol. Gall llwybrau gyrfa posibl gynnwys Gweinyddwr Chwaraeon, Hyfforddwr, Swyddog Datblygu, Dadansoddwr Chwaraeon, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Athro Addysg Gorfforol neu Ddarlithydd Coleg.

Gall llwybrau gyrfa amgen gynnwys y gwasanaethau brys, y gwasanaethau arfog, gwerthu a gwaith ieuenctid.

Asesu'r Rhaglen


Asesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfrau log ac asesiadau sgiliau ymarferol. Caiff modiwlau mwy damcaniaethol eu hasesu trwy arholiadau ffurfiol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith prosiect.

Gofynion y Rhaglen


Bydd arnoch angen o leiaf 48 pwynt UCAS, fodd bynnag rydym yn awyddus i farnu pob ymgeisydd ar sail teilyngdod drwy gyfweliad ffurfiol. 

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.