Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W290

Mae Dylunio 3D a Rhith-wirionedd yn rhaglen sydd wedi datblygu o dechnolegau datblygol mewn diwydiant creadigol sy’n esblygu’n barhaus. Mae’r cwrs yn annog myfyrwyr i archwilio syniadau arloesol a modernaidd tra’n ennill sgiliau cyfunol mewn celf, dylunio a thechnoleg. Bydd yna ffocws ar gipio, creu ac allbynnu modelau ac amgylcheddau 3D digidol, gan ganolbwyntio’n benodol ar lwyfannau Rhith-wirionedd. Gyda phwyslais ar sgiliau, mae'r cwrs yn canolbwyntio ar hanfodion dylunio 3D trwy amrywiaeth o brosiectau ymarferol sy'n cynnwys modelu 3D, animeiddio 3D, rhith-wirionedd a realiti estynedig; gan greu canlyniadau ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau cyfoes. Mae’r cymwysiadau sgiliau yn niferus, o greu asedau ar gyfer y diwydiant gemau fideo ac VFX i ail-adeiladu digidol ar gyfer y sector treftadaeth.

Mae maint y dosbarthiadau’n fach ac mae’r cyswllt â’r tiwtor heb ei ail. Mae’r rhaglen yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu portffolio o waith dylunio 3D sy’n berthnasol i’r diwydiant.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 Blynedd yn Llawn Amser  hyd at 6 Blynedd yn Rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant. Mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau rhagorol gydag ystafelloedd cyfrifiadurol o safon uchel gyda'r fersiynau diweddaraf o feddalwedd safon y diwydiant ac adnoddau blaengar gan gynnwys cyfarpar VR, sganiwr laser 3D llaw, cyfarpar ffotogrametreg a chamerâu 360 proffesiynol. A chyda dosbarthiadau bach, mae gan fyfyrwyr ddigon o fynediad i'r cyfleusterau hyn.

Bydd y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwaith yn y sioe ‘Dylunwyr Newydd’ yn Llundain, ochr yn ochr â graddedigion cenedlaethol a rhyngwladol.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 - Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn yn cynnwys wyth modiwl gan gynnwys Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Arfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir yn y diwydiant 3D), Animeiddio 3D, Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol:  Theorïau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 - Blwyddyn ddatblygiadol a ddyfeisiwyd i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau sy'n berthnasol i'r diwydiant.  Mae’r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 - Briff personol a gyd-drafodwyd sy'n eich galluogi i atgyfnerthu eich arfer ac adeiladu portffolio er mwyn paratoi ar gyfer dilyniant ac uchelgeisiau personol yn y dyfodol. Mae’r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Agweddau Damcaniaethol ar Arfer, Sgiliau Proffesiynol:  Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; gan ddiweddu gyda chyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r sector 3D yn ffynnu ar hyn o bryd, wedi'i danio gan ddatblygiadau mewn technoleg a'r llwyfannau sy'n tyfu’n wastadol lle gellir rhoi cyd-destun i’r sgiliau hyn. Mae’r rhain yn cynnwys y diwydiant chwarae gemau cyfrifiadurol; Ffilm/Teledu; delweddu pensaernïol; treftadaeth; argraffu 3D; hysbysebu; peirianneg; darlunio a llawer mwy.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Gweithdrefnau dethol

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein drwy UCAS. Ein Côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W290. Gwneir cynigion yn seiliedig ar y cais UCAS, graddau disgwyliedig (os yw'n berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hon yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. Oherwydd datblygu perthynas â chi o'r cychwyn cyntaf, mae ein cyfraddau tynnu’n ôl yn fach iawn Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Mae croeso i ymgeiswyr hŷn sydd â phrofiad blaenorol perthnasol ac fe'u hystyrir ar sail unigol. Bydd ymgeiswyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol:
https://www.facebook.com/BA3DdesignVR/
https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt
https://www.instagram.com/3d_vr_csoa/
https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.