Skip to main content

Cipolwg

  • Llawn Amser neu Ran-amser

  • 3 blynedd yn llawn amser; mae astudio’n rhan-amser ar gael

  • Campws Ffynnon Job

Cod UCAS: C22

Cod y Cwrs: WW30

Mae’r cwrs BA (Anrh) mewn cerameg hwn yn seiliedig ar ddysgu trwy wneud ac arbrofi gyda deunyddiau ynghyd â phwysigrwydd darganfod unigol, wedi’i lywio gan ymchwil bersonol.   Cyflwynir gweithdai ymarferol, sy'n dysgu prosesau traddodiadol a chyfoes, lle mae myfyrwyr yn archwilio eu syniadau a’u potensial dylunio, trwy broses cerameg fynegiannol, dylunio a gwneud.

Mae myfyrwyr yn cael darlithoedd gan wneuthurwyr profiadol sydd â’u hymarfer proffesiynol eu hunain. Mae’r cyswllt â’r tiwtor heb ei ail. Mae’r tîm hwn o staff sy’n llawn cymhelliant yn canolbwyntio ar nodi doniau’r myfyrwyr, tra'n hogi sgiliau ymarferol a beirniadol hefyd er mwyn hwyluso llais creadigol unigol y myfyriwr. Yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, credwn fod yr elfennau cyfunol hyn wrth wraidd dylunio a gwireddu da. Mae’r nodweddion hyn yn sylfaenol wrth wneud crefft gyfoes.

Erbyn y drydedd flwyddyn mae myfyrwyr yn gallu arbenigo mewn maes cerameg penodol neu ddatblygu gwaith ar draws ystod o sgiliau cerameg. Bydd yn arwain at y myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar farchnad cerameg benodol.  Mae potensial cyffrous ar gyfer cynhyrchu arteffactau cerameg arloesol neu nwyddau cartref; o fewn cyd-destunau dylunio neu grefft.

Nodweddion y Rhaglen

Trwy ddewis astudio gyda ni, nid rhif yn unig ydych chi.  Rydym yn ysgol gelf fechan, gyfeillgar, bwrpasol sy’n cynnig ystod eang o gyfleusterau cyfoes, arloesol a thraddodiadol.   Mae gan y staff y byddwch chi’n gweithio'n agos â nhw i gyd arbenigedd proffesiynol o fewn eu hymarfer eu hunain. Bob blwyddyn byddwch yn cael eich man gwaith unigol eich hun a mynediad i weithdai cerameg pwrpasol. Mae’r rhain yn cynnwys stiwdios wedi’u neilltuo ar gyfer taflu, llunio â llaw, castio slip, siop gwaith plastr a labordy gwydro. Mae gan yr adran amrywiaeth eang o odynau gan gynnwys rhai nwy, trydan, raku a man tanio mewn pydew, yn ogystal ag argraffydd decal ceramig o'r radd flaenaf a chyfleusterau torri â laser.  

Mae’r cwrs astudio yn cefnogi datblygiad eich ymarfer stiwdio gyda phwyslais ar gelfyddydau cymhwysol, crefft a datblygu sgiliau. Ochr yn ochr â gweithdai ymarferol a datblygu sgiliau, mae darlithoedd a deialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a’ch ymarfer o safbwynt hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes. Felly bydd gennych yr offer i ymchwilio i’ch creadigrwydd a'ch diddordebau eich hun a’u mapio, gan sicrhau bod eich syniadau'n cael eu llywio gan ymchwil a methodoleg hefyd.  Anogir deialog rhwng adrannau, gan gynnig cyfleoedd i weithio ar y cyd. Datblygir rhyngweithio cyffrous rhwng gwahanol ddisgyblaethau, gan eich galluogi i archwilio deunyddiau a phrosesau cwbl wahanol.

Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn arddangosfeydd cyhoeddus, digwyddiadau a chystadlaethau arbenigol sy’n eu paratoi'n broffesiynol ar gyfer y dyfodol. Mae’r sgiliau hyn i gyd yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol sy’n dysgu meddwl yn feirniadol a chreadigol. Yn draddodiadol cysylltir y sgiliau hyn ag ymarfer celfyddydol, ond mae galw cynyddol amdanynt ym myd masnach a busnes.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 - Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai dan arweiniad tiwtor ac astudiaeth annibynnol.

Blwyddyn 2 - Blwyddyn ddatblygiadol a ddyfeisiwyd i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Blwyddyn 3 - Briff personol a gyd-drafodwyd sy'n eich galluogi i atgyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio er mwyn paratoi ar gyfer dilyniant ac uchelgeisiau personol yn y dyfodol, gan orffen gyda chyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Dylunydd gwneuthurwr 3D annibynnol, artist neu ddylunydd cerameg a gemwaith, crochenydd stiwdio, gwneuthurwr modelau ar gyfer theatr a ffilm, dylunydd ategolion, artist cymhwysol, addysgwr, curadur arddangosfeydd, prynwr adwerthu, gweinyddwr celfyddydau, gweithiwr celf cymunedol, therapydd celf, ymchwilydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), arloeswr ac ati.

Dull asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad

Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Gweithdrefnau dethol

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein drwy UCAS, ein cod Sefydliad UCAS yw C22 a chod y cwrs yw WW27. Gwneir cynigion yn seiliedig ar y cais UCAS, graddau disgwyliedig (os yw'n berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. Oherwydd datblygu perthynas â chi o'r cychwyn cyntaf, mae ein cyfraddau myfyrwyr sy’n tynnu’n ôl yn fach iawn. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Mae croeso i ymgeiswyr hŷn sydd â phrofiad blaenorol perthnasol ac fe'u hystyrir ar sail unigol. Gall myfyrwyr rhyngwladol gael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Costau Ychwanegol

Does dim ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n gysylltiedig â’r cwrs. 

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith hwn yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth bwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credyd fesul lefel ar hyd eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion.  Mae modiwlau’r Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a dangos tystiolaeth, o ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar yrfaoedd sy’n gysylltiedig â’ch maes pwnc chi. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys gallu digidol, ymchwil a rheoli prosiect, yn ogystal â’r fath gymwyseddau personol â chyfathrebu, creadigrwydd, hunanfyfyrio, gwytnwch a datrys problemau. 

Dewch i wybod mwy am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.