Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cymhwyster lefel un hwn yn rhagflas cyffrous, a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd y diwydiant gwallt. 

Wrth ddysgu yn salon hyfforddi masnachol y coleg byddwch yn datblygu’r sgiliau sylfaenol hanfodol sydd eu hangen ar gyfer eich llwybr gyrfa fel trinydd gwallt. 

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n eich caniatáu i gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith mewn amgylchedd salon trin gwallt go iawn. 

Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio.

Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith a fydd yn eich caniatáu i ddefnyddio’r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu dysgu yn y coleg. 

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai sy’n gadael ysgol sydd â diddordeb mewn gyrfa fel trinydd gwallt ac mae’r cymhwyster yn rhoi mynediad cadarn i ddeall yr hyn sy'n gysylltiedig â’r sector gwallt.

 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn  

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r coleg yn rhedeg salon masnachol sydd ar agor i’r cyhoedd ac sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi, gan eich caniatáu i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. 

Yn ogystal, yn ystod y flwyddyn byddwch yn cwblhau cymhwyster gwasanaeth cwsmer Cymraeg ychwanegol er mwyn rhoi’r sgiliau hanfodol i chi sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant yng Nghymru.

Byddwn hefyd yn eich cefnogi i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol. 

Trwy astudio’r cwrs hwn, cewch y cyfle i fod yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau sy’n cynnwys teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol sydd â’r potensial i symud ymlaen i gystadlaethau rhyngwladol. 

 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs achrededig hwn yn cynnwys chwe uned a astudiwyd dros flwyddyn, sy'n ymdrin â phynciau fel:

Paratoi ar gyfer gwasanaethau gwallt a chynnal ardaloedd gwaith 

  • Chwythsychu gwallt
  • Siampŵo a chyflyru gwallt 
  • Cynorthwyo gyda gwasanaethau lliwio a goleuo gwallt

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster trin gwallt, cewch gyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau pellach ac i ddatblygu eich hyder a’ch rhagolygon gyrfa.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau a gwaith yn y pen draw. 

Mae ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Cefnogir dilyniant i gyrsiau lefel dau a lefel tri ynghyd â rhagolygon gyrfa sy'n cynnwys salonau masnachol, gwaith teledu, ffilm, theatr a'r cyfryngau, llongau gwyliau, a hunangyflogaeth yn ogystal â lleoliadau cartref neu symudol.

 

Asesu'r Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig 

Gofynion y Rhaglen

Bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu mewn cyfweliad a thrwy brawf sgiliau ymarferol fodd bynnag mae angen agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil alwedigaethol.

O leiaf dau TGAU graddau A* i G mewn Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg.  Bydd mathemateg a gwyddoniaeth o fantais.

Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs a bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol gan ddibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

 

Costau Ychwanegol

Fel rhan o’r cwrs, bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Caiff y wybodaeth hon ei hesbonio cyn eich dyddiad cychwyn.

Trefnir amryw deithiau trwy gydol y flwyddyn academaidd sy'n ymwneud â'r diwydiant gwallt, y bydd gofyn i chi dalu cyfraniad tuag atynt.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.