Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Cynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol lefel tri hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau trin gwallt a enillwyd gennych ar lefel dau. 

Byddwch yn parhau i feithrin eich hyder a’ch creadigrwydd wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn yn ogystal â dysgu sut i roi cyngor i gleientiaid ar driniaethau a chynhyrchion gwallt addas. 

Mae’r cwrs blwyddyn llawn amser hwn yn gymhwyster lefel uchel sy’n ehangu ar y sgiliau trin gwallt a ddysgwyd ar lefel dau.  Bydd yn rhoi’r sgiliau trin gwallt ymarferol uwch i chi ar gyfer dilyniant gyrfaol pellach yn y diwydiant trin gwallt.  

Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol a chewch eich  asesu trwy gwblhau profion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. 

Yn ogystal, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad allanol, a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd hyd yn oed ymhellach.  

Bydd canolbwyntio ar ofal cwsmer rhagorol a chyfathrebu da yn eich helpu i ddatblygu ar gyfer gyrfa mewn trin gwallt, gyda’n tîm arbenigol yn eich cefnogi i wella a datblygu eich sgiliau i’ch cynorthwyo i ddringo’r ysgol gyrfaoedd.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn  

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r coleg yn rhedeg salon hyfforddi masnachol sydd ar agor i’r cyhoedd, gan ddarparu amgylchedd gwaith go iawn i chi, a’ch galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. 

Mae yna hefyd bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol. 

Byddwch yn cymryd rhan mewn rhaglen ffyniannus o weithgareddau sy’n cynnwys teithiau a digwyddiadau yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol sy’n gallu arwain at gystadlaethau rhyngwladol a gefnogir gan Gystadleuaeth Sgiliau Cymru a WorldSkills y DU. 

Mae hwn yn gwrs llawn amser a disgwylir i chi weithio un noson yr wythnos yn salon masnachol y coleg.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys unedau gorfodol ac opsiynol a gyflwynir dros flwyddyn.  

  • Steilio a gwisgo gwallt yn greadigol
  • Lliwio a goleuo gwallt yn greadigol
  • Datblygu, gwella a gwerthuso eich sgiliau trin gwallt creadigol

Ochr yn ochr â’ch prif gymhwyster, cewch gyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau pellach a datblygu eich hyder ac opsiynau gyrfaol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth mewn salon neu i archwilio hunangyflogaeth.

Ar ôl cwblhau cymhwyster lefel tri efallai yr hoffech hyd yn oed wneud cais am weithio ar longau gwyliau - yn gwneud triniaethau gwallt ochr yn ochr â theithio'r byd. Mae yna hefyd gyfleoedd cyffrous eraill i weithio mewn amryw o salonau cadwyn ledled y byd mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Dubai a Bermuda.

Mae ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Asesu'r Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y Rhaglen

Bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu mewn cyfweliad fodd bynnag mae angen agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil alwedigaethol.

Gofynnwn am o leiaf pum TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg.  

Gall y rheiny sy’n meddu ar gymhwyster lefel dau hefyd symud ymlaen i’r cwrs hwn. 

Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs a bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol gan ddibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn a gellir rhoi cyngor yn y cyfweliad.  

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.