Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Cynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol lefel tri hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau harddwch a enillwyd ar lefel dau. 

Cewch eich cefnogi i feithrin eich hyder a’ch creadigrwydd wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn yn ogystal â dysgu sut i roi cyngor ar driniaethau a chynhyrchion harddwch. 

Mae’r cwrs blwyddyn llawn amser hwn yn gymhwyster lefel uchel a fydd yn ehangu ar eich sgiliau harddwch presennol ac yn rhoi’r   sgiliau harddwch ymarferol uwch i chi a ddarperir ar gyfer dilyniant gyrfaol pellach yn y diwydiant harddwch.  

Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol. Byddwch yn cael eich asesu trwy gwblhau profion sgiliau ymarferol, ac aseiniadau ysgrifenedig, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Yn ogystal, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad allanol, a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd hyd yn oed ymhellach.  

Bydd canolbwyntio ar ofal cwsmer rhagorol a chyfathrebu da yn eich helpu i ddatblygu ar gyfer gyrfa mewn harddwch, gyda’n tîm arbenigol yn eich cefnogi i wella neu ddatblygu eich sgiliau i’ch cynorthwyo i ddringo’r ysgol yn y busnes harddwch neu ddiwydiannau cysylltiedig.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn  

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae gennym salon gweithredol sydd ar agor i’r cyhoedd, a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac yn eich galluogi i ennill dealltwriaeth ehangach o weithio yn y diwydiant.

Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol.

Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr, teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.            

Mae'r cymhwyster hwn yn seiliedig ar safonau galwedigaethol cenedlaethol therapi harddwch ac fe'i cydnabyddir gan gyrff proffesiynol blaenllaw'r DU fel un sy'n addas at y pwrpas o baratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa fel therapydd harddwch uwch.

Mae hwn yn gwrs llawn amser a disgwylir i chi weithio un noson yr wythnos yn salon masnachol y coleg.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys unedau gorfodol ac opsiynol a gyflwynir dros flwyddyn.

Mae’r unedau’n cynnwys:

 • Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon
 • Gweithio mewn diwydiannau sy’n gysylltiedig â harddwch
 • Gofal cleientiaid a chyfathrebu mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â harddwch
 • Triniaethau trydanol i'r corff
 • Triniaethau tylino’r corff
 • Triniaethau therapi â cherrig
 • Triniaethau trydanol i'r wyneb
 • Diflewio trydanol

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster harddwch, cewch gyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau pellach ac i ddatblygu eich hyder. Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth mewn salon, sba a gwaith symudol.

Pan fyddwch wedi cwblhau'r cwrs hwn efallai yr hoffech wneud cais am weithio ar llongau gwyliau, yn cynnal triniaethau harddwch ochr yn ochr â theithio'r byd. Mae yna hefyd gyfleoedd cyffrous eraill i weithio mewn amryw o salonau a chadwyni sba ledled y byd mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Dubai a Bermuda.

Fel arall, efallai yr hoffech symud ymlaen i gwrs proffesiynol mewn rheoli salon, neu hyd yn oed radd anrhydedd BA, i ennill hyfforddiant arbenigol mewn meysydd fel micropigmentiad lled-barhaol, microlafnu, dermablaenio, microbigo, piliau, liposugno laser ac anfewnwthiol a llawer mwy. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. 

Asesu'r Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

 • Arholiad ymarferol
 • Asesiadau parhaus
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau ysgrifenedig 

Gofynion y Rhaglen

Pump TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg, neu ddiploma galwedigaethol lefel dau mewn pwnc perthnasol.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau.  Ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform.  Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn.

Mae’n ofynnol i ddysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol sy’n ymwneud â’ch cwrs.