Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Trin Gwallt Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae Prentisiaeth Lefel 3 mewn Trin Gwallt yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn ennill cyflog wrth ddysgu. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.

Ar y lefel hon, mae prentisiaid yn cael profiad gwerthfawr yn y gwaith i ddod yn gymwys mewn gwallt neu harddwch tra hefyd yn astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar lefel NVQ 3 (cyfwerth â phum TGAU a dwy Safon Uwch).

Mae hyfforddiant yn canolbwyntio ar dechnegau trin gwallt mwy datblygedig ac arferion salon i ddod yn uwch steilydd.

 Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y trinwyr gwallt mwy profiadol hynny neu'r rheiny sydd wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel 2.

Bydd y prentis yn gyflogedig a bydd yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol i brentisiaid (gallai hyn fod yn fwy yn ôl disgresiwn y cyflogwr). Caiff y prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r fframwaith prentisiaeth lefel tri o fewn y raddfa amser gytunedig.

Cynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol lefel tri hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau trin gwallt a enillwyd gennych ar lefel dau.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn - 18 mis

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan ymgynghorydd hyfforddi/aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd.

Adolygiadau rheolaidd gydag ymgynghorydd hyfforddi

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen.  


Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth mewn salon neu i archwilio hunangyflogaeth.

Ar ôl cwblhau cymhwyster lefel tri efallai yr hoffech hyd yn oed wneud cais am weithio ar longau gwyliau - yn gwneud triniaethau gwallt ochr yn ochr â theithio'r byd. Hefyd mae yna gyfleoedd cyffrous eraill i weithio mewn amrywiol salonau cadwyn ledled y byd mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Dubai a Bermuda.

Mae ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Asesu'r Rhaglen


Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad lleiaf - Mae NVQ/VRQ Lefel 2 trin gwallt neu brofiad blaenorol a'r gallu i redeg cronfa gleientiaid brysur ynghyd â chyflwyniad personol priodol a hylendid personol yn hanfodol.

Mae sgiliau ymarferol, trefniadol a chymdeithasol ynghyd â safon uchel o ddeheurwydd a chydsymudiad hefyd yn hanfodol.