Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - TG a Chyfrifiadura

Disgrifiad o'r Rhaglen

ER MWYN YMGEISIO AM Y BRENTISIAETH RHAID EICH BOD MEWN SWYDD

Rhaglen dysgu yn y gwaith ar Lefel 3 yw Prentisiaeth lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu". Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sydd ag elfen o gyfrifoldeb o fewn rôl eu swydd. Caiff y Prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog Prentisiaeth lleiafswm cenedlaethol (gall hyn fod yn fwy fel y mynno'r cyflogwr). Bydd y Prentis yn mynychu'r Coleg trwy gael ei ryddhau am y dydd a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau'r fframwaith Prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau. Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser. Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

Diploma Lefel 3 mewn TG

Diploma Lefel 3 mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelathrebu

Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Lefel 2: Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch ar Lefel 4 os yw ar gael.

Asesu'r Rhaglen

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle.

Gofynion y Rhaglen

Bydd llawer o gyflogwyr yn gofyn am 5 TGAU (A*-C) neu gymhwyster cyfwerth pan wneir cais am y rhaglen hon. Byddai cyflogwyr hefyd yn gwerthfawrogi Diploma Lefel 2 mewn TG (ar gyfer y rheiny sy'n 14-19 oed) neu'r fframwaith Prentisiaeth Sylfaen mewn TG.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.