Ffon: 01554 748179

Mynediad i Addysg Uwch Cyfrifiadura Cymhwysol


Corff Dyfarnu:

AGORED

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen lefel 3 yw hon sydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio Cyfrifiadura Cymhwysol mewn ffyrdd archwiliol, ymchwiliol ac arbrofol. Cynlluniwyd y cwrs ar gyfer myfyrwyr nad ydynt o bosibl wedi ennill unrhyw gymwysterau ffurfiol blaenorol ond sydd yn arddangos brwdfrydedd dros Gyfrifiadura ac ymrwymiad i'r pwnc.

Yn draddodiadol, mae'r rhaglen yn cynnwys ystod amrywiol o grwpiau oedran ac anogir dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau technegol trwy ddarlithoedd, gweithdai a phrosiectau.  Mae sgiliau astudio ac unedau craidd yn cefnogi dysgwyr dros gyfnod y rhaglen. Mae gwaith hunangyfeiriedig yn annog myfyrwyr i ddod yn fwy annibynnol wrth baratoi ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch a chyflogaeth.

Mae’r rhaglen yn cynnwys deall sgiliau ymchwil, datblygu’r we, pensaernïaeth systemau, rhaglennu, systemau gwybodaeth ac unedau datblygu cronfa ddata sy’n darparu ymwybyddiaeth gyffredinol, gwybodaeth a dealltwriaeth o Gyfrifiadura Cymhwysol.

Trwy gyfres o unedau craidd ac academaidd, bydd dysgwyr yn cwblhau diploma 60 credyd.

Rhaglen Nodweddion

Caiff ei gyflwyno mewn amgylchedd cyfrifiadura pwrpasol sy'n cynnwys ystafelloedd rhwydweithio pwrpasol, mynediad i feddalwedd arbenigol, mynediad i gymorth dysgu a mynediad uniongyrchol i lyfrgelloedd ar wahanol gampysau yng Ngholeg Sir Gâr.  Mae llwybrau dilyniant mewnol i’n rhaglenni AU uchel eu parch. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r rhaglen yn gosod sail ardderchog ar gyfer dilyniant i addysg uwch. Cynigia’r coleg lwybrau HNC, HND a Gradd BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadura Cymhwysol. Mae yna nifer sylweddol o yrfaoedd sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â Chyfrifiadura Cymhwysol, y mae rhai ohonynt wedi'u rhestru yma: datblygu cymwysiadau, dadansoddi systemau busnes, datblygu cronfa ddata a gweinyddu, ymgynghoriaeth a rheolaeth systemau gwybodaeth, ac ati.

Cynnwys y Rhaglen

Mae myfyrwyr yn astudio cyfres o unedau â chyfanswm o 60 credyd sy’n cwmpasu unedau craidd ac academaidd.    Mae’r unedau hyn yn orfodol

Caiff ystod o bynciau eu cyflwyno gan gynnwys y canlynol:

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Addysg Uwch; Deall Sgiliau Ymchwil; Prosiect Ymchwiliol Mynediad i Addysg Uwch; Datblygu’r We; Pensaernïaeth Systemau; Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadura; Paradeimiau Rhaglennu; Rhaglennu Gorchmynnol; Systemau Gwybodaeth a Datblygu Cronfa Ddata.

Dull Asesu

Ceir pwyntiau asesu dynodedig trwy gydol y flwyddyn pryd y caiff gwaith cwrs o unedau a gwblhawyd ei asesu a'i ddilysu'n fewnol yn erbyn meini prawf graddio'r uned.   Mae dilyswyr safonau allanol yn cwblhau'r cylch asesu trwy samplo.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol. Gwahoddir dysgwyr i ddod i gyfweliad lle gofynnir iddynt arddangos lefel o allu ac ymroddiad i yrfa mewn Cyfrifiadura Cymhwysol.  Mae mynediad fel y gwelir yn ddoeth gan y maes cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY