Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth - Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

18 - 24 Mis

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

I bwy fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Gallai'r cwrs fod yn berthnasol i unigolion sydd naill ai'n rhedeg eu busnesau eu hunain neu unigolion sy'n gweithio mewn rolau mewn busnesau neu sefydliadau sy'n cynnwys y cyfrifoldeb o reoli neu ddatblygu cyfryngau cymdeithasol neu waith marchnata busnes ar-lein. 

Caiff rolau swyddi sy'n berthnasol i gyfranogwyr y cwrs hwn eu rhestru isod. Fodd bynnag mae'r cwrs hwn nid yn unig yn addas ar gyfer unigolion a gyflogir ar hyn o bryd o fewn y sector cynnal cyfryngau cymdeithasol, mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd am weithio yn y sector gwaith cyffrous a datblygol hwn fel gyrfa yn y dyfodol.

Cynorthwy-ydd Cyfryngau Cymdeithasol - Rheoli a monitro cymunedau ar-lein, gan gynnwys rheoli cynnwys er mwyn defnyddio'r rhyngrwyd i hyrwyddo a marchnata cynnyrch neu wasanaeth.

Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol - Gweithio gyda busnesau i hyrwyddo a chynyddu eu presenoldeb ar-lein trwy gyfryngau cymdeithasol.

Dadansoddwr Cyfryngau Cymdeithasol - Cynnal a chyflwyno ymchwil ar gyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau a sefydliadau. 

Cynorthwy-ydd Cyfrif Digidol - Datblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes neu sefydliad gan gynnwys ysgrifennu copïau a lleoli cyfryngau ac amserlenni a chyllidebau.

Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol - Monitro tactegau marchnata cyfryngau cymdeithasol a chynnal cynnwys blogiau, hefyd ymchwilio ac adeiladu cynlluniau cyfryngau cymdeithasol.

Swyddog cyfathrebu digidol - Rheoli'r gwaith o weithredu a chyfathrebu cynlluniau cyfryngau cymdeithasol a chynnal a datblygu cronfeydd data marchnata a rheoli cynnwys.

Swyddog ymgysylltu â'r gymuned - Dod o hyd i gynnwys perthnasol a newydd ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a chanfod blogwyr a dylanwadwyr allweddol a nodi a dadansoddi patrymau a threndiau ar-lein.

Byddwch yn mynychu'r coleg ar gyfer yr elfen o'r cwrs a addysgir yn y dosbarth bob nos Lun yn ystod y tymor; lleolir elfen ddysgu yn y dosbarth y cwrs ar Gampws y Graig.

Rhaglen Nodweddion

Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y graddfeydd amser.Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn rheolaidd.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i’n Prentisiaeth Uwch Marchnata Digidol Lefel 4 sy’n cymryd 2 flynedd i’w chwblhau. Ar hyn o bryd mae’r elfen o’r cwrs lefel 4 a leolir yn y dosbarth bob nos Iau ar ein Campws yn y Graig.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

Diploma Lefel 3 mewn Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Bydd y cwrs diploma Lefel 3 yn cynnwys yr unedau craidd canlynol:

Uned 301 - Egwyddorion Cyfryngau Cymdeithasol

Uned 302 - Egwyddorion Optimeiddio Allweddeiriau

Uned 303 - Rhwydweithio Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Uned 304 - Defnyddio offer cydweithio

Uned 305 - Creu gwefan CMS

Uned 309 - Deall rheolaeth CRM ar gyfer busnes creadigol

Uned 310 - Cyfathrebu gan ddefnyddio sianeli gwerthiant marchnata digidol

Yn y dyfodol bydd 2 uned ddewisol arall hefyd yn cael eu dysgu fel rhan o'r diploma yn dibynnu ar eich dyletswyddau gwaith

Mae'r cymwysterau eraill a gaiff eu dysgu fel rhan o'r brentisiaeth os nad oes gan y myfyriwr gyrhaeddiad blaenorol yn cynnwys y canlynol:

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 1

Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Dull Asesu

Bydd y modd o asesu yn cynnwys y dulliau canlynol, er y bydd yna bwyslais ar asesu holistig gymaint ag sy'n bosibl:

  • Aseiniadau ysgrifenedig
  • Arsylwadau yn y gweithle
  • Trafodaethau proffesiynol
  • Datganiadau tyst gan yr aseswr a'r cyflogwr

Gofynion Mynediad

Bydd llawer o gyflogwyr yn gofyn am 5 TGAU (A*-C) neu gymhwyster cyfwerth wrth wneud cais am y rhaglen hon.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY