Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Sylfaen Peintio ac Addurno


Corff Dyfarnu:

CSKILLS

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r llwybr hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth sylfaen Peintio ac Addurno a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Bydd dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaeth sylfaen Peintio ac Addurno yn gwneud gwaith mewn meysydd megis:

Rhoi paent â brwsh a rholer, paratoi arwynebau i’w peintio a’u haddurno a hongian papurau wal.

Rhaglen Nodweddion

Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg.

Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

Mae’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Gorffennu Addurnol a Pheintio Diwydiannol yn cynnwys:

  • Iechyd a Diogelwch yn y diwydiant adeiladu
  • Cydymffurfio ag arferion gwaith cynhyrchiol yn y gweithle
  • Codi a datgysylltu cyfarpar mynediad a llwyfannau gwaith yn y gweithle
  • Symud, trin a storio adnoddau yn y gweithle
  • Paratoi arwynebau ar gyfer peintio ac addurno yn y gweithle
  • Rhoi systemau paint â brwsh a rholer yn y gweithle

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai dilyniant o’r fframwaith hwn yn arwain i raglen Galwedigaethau Gorffennu Addurnol a Pheintio Diwydiannol lefel 3.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y llwybr hwn yn datblygu eich sgiliau ar gyfer gwaith fel Peintiwr ac Addurnwr ar lefel sylfaen.

Ar gwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd Prentisiaid yn cyflawni'r canlynol -

Diploma NVQ L2 mewn Galwedigaethau Gorffennu Addurnol a Pheintio Diwydiannol

Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno

Cymhwyster Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar lefel 1

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwr

Dull Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.

Gofynion Mynediad

Er nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.   Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.  Yn ychwanegol, rhaid i brentisiaid:

  • Fod yn gyflogedig
  • Dros 16 oed
  • Mynychu cyfweliad ffurfiol. Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.
  • Ymgymryd â phrawf diagnostig ar sgiliau llythrennedd a rhifedd.
No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY