Ffon: 01554 748179

Cyfrifiadura a TG L1


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae Tystysgrif a Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 Pearson BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth wedi'u cynllunio o gwmpas sgiliau ymarferol a thasgau sy'n rhoi pwyslais ar ddysgwyr yn dangos yr hyn y gallant ei wneud yn hytrach na'r hyn y maent yn ei wybod mewn theori.  Mae'r cymwysterau yn rhoi cyfle i ddysgwyr ennill a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy a sector-benodol er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.

Bydd pob dysgwr sy'n dilyn y cymwysterau hyn yn astudio unedau craidd sy'n canolbwyntio ar sgiliau trosglwyddadwy allweddol megis ymchwilio a chynllunio, rheoli amser a gweithio gydag eraill.  Mae'r unedau TG yn cynnwys gweithgareddau megis datrys problemau TG technegol, creu gwefan a datblygu cynnyrch digidol.

Rhaglen Nodweddion

Ymdrin â Sgiliau Trosglwyddadwy

Cyfathrebu - ysgrifennu, siarad a gwrando ar eraill, defnyddio iaith y corff i helpu cyfathrebu, defnyddio cyfathrebu at wahanol ddibenion, cyfathrebu mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys cyfryngau electronig a chymdeithasol.

Gweithio gydag eraill - gosod cyrchnodau cyffredin, dangos parch at eraill mewn tîm a gwerthfawrogi eu cyfraniadau, gwrando ar eraill yn y tîm a bod â meddwl agored.  Cymryd rolau a chyfrifoldebau.

Datrys Problemau -  nodi materion trwy allu archwilio gwybodaeth, delio â newid, gwneud penderfyniadau i ddod o hyd i ddatrysiadau, aros gyda phroblem hyd nes y caiff ei datrys, a defnyddio TG i helpu datrys problemau.

Ymdrin â Sgiliau'r Sector

Mae'r unedau sector yn cyflwyno dysgwyr i rai sgiliau eang yn y sector ac i rywfaint o wybodaeth greiddiol am sector galwedigaethol.  Bydd hyn yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer dilyniant ac yn sicrhau bod yr ymagwedd at gyflwyno yn ymarferol, yn weithredol, yn gyd-destunol ac yn seiliedig ar sgiliau.

Ymdrin â Sgiliau Gweithredol

Mae'r unedau yn y fanyleb hon yn dangos cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu sgiliau gweithredol mewn Saesneg a Mathemateg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cymwysterau hyn yn paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu pellach ar lefel uwch mewn TG.  Er enghraifft, gall y cymwysterau hyn mewn TG arwain at gymwysterau Lefel 2 Pearson BTEC yn y sector hwn, neu at Brentisiaeth Lefel 2 Pearson BTEC mewn Sgiliau Defnyddwyr TG neu Ddiploma Lefel 2 BTEC   mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelegyfathrebu, neu at gymhwyster Lefel 2 mewn sectorau eraill.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs yn cynnwys 4 uned graidd a 6 uned sector, fel a ganlyn:-

Unedau Craidd

A1 - Bod yn Drefnus

A2 - Datblygu Cynllun Dilyniant Personol

A3 - Gweithio Gydag Eraill

A4 - Ymchwilio Pwnc

Unedau Sector

IT5 - Datblygu Gwybodaeth Ddigidol gan Ddefnyddio TG

IT6 - Defnyddio Technolegau Cyfathrebu Digidol

IT8 - Creu Taenlen i Ddatrys Problemau

IT9 - Creu Gwefan

IT11 - Datblygu Cynnyrch Digidol

IT12 - Creu Graffigyn Digidol wedi'i Animeiddio

Dull Asesu

Cynllunnir yr asesiad i gyd-fynd â diben ac amcan y cymhwyster ac asesir yr holl unedau'n fewnol - gan roi'r cyfle i ddysgwyr arddangos sgiliau a ddatblygwyd mewn senarios cymhwysol.  Mae yna ystod o arddulliau asesu sy'n addas ar gyfer sgiliau a chymwysterau sector-seiliedig ar y lefel hon.

Gofynion Mynediad

Safon resymol o lythrennedd a rhifedd, wedi ei hategu gan addysg gyffredinol cyfwerth â 4 TGAU graddau C i E.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY