Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Bsc Cyfrifiadura Cymhwysol

Disgrifiad o'r RhaglenCôd UCAS: 2D3T

Côd Cwrs:  C22

Cynlluniwyd y rhaglen BSc mewn cyfrifiadura i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ystod eang o bynciau cyfoes ym maes cyfrifiadura. Bydd y myfyrwyr yn datblygu ystod eang o sgiliau ymarferol ym meysydd cyfrifiadura, systemau gwybodaeth a thechnoleg gwybodaeth gan gynnwys:

 

• Sgiliau datrys problemau gan gynnwys dadansoddi a chynllunio senarios yn y byd go iawn

• Gwybodaeth eang am feddalwedd rhaglenni yn ymdrin â'r meysydd TG a chyfrifiadura

• Sgiliau rhaglennu a datblygu systemau, yn enwedig yng nghyd-destun y we

• Sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr y mae llawer o gyflogwyr heddiw yn chwilio amdanynt, megis cyfathrebu effeithiol a sgiliau rhyngbersonol

 


Nodweddion y Rhaglen• Gradd a gyflwynir yn lleol sy'n ymdrin â'r holl agweddau cyffredinol ar gyfrifiadura sy'n berthnasol i bob sefydliad

• Cymarebau da o ran nifer y staff/myfyrwyr sy'n sicrhau cyswllt mynych a chymorth gan diwtoriaid

• Mae'n datblygu ystod o sgiliau, technegau, rhinweddau personol a phriodweddau sy'n hanfodol er mwyn perfformio'n llwyddiannus mewn bywyd gwaith gan felly alluogi'r dysgwyr i wneud cyfraniad ar unwaith i fyd gwaith ar y lefel broffesiynol briodol.

• Rhaglen alwedigaethol arbenigol, sy'n gysylltiedig â gofynion cyrff proffesiynol a'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

• Mae'n darparu cyfleoedd i ddysgwyr rhan-amser ennill gradd neu gamu i fyd gwaith

• Mae'n darparu astudiaethau arbenigol sy'n berthnasol i alwedigaethau a phroffesiynau lle mae dysgwyr yn gweithio neu yn bwriadu ceisio am waith mewn diwydiannau cysylltiedig.

 


Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus geisio am waith mewn ystod eang o feysydd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae cyn-fyfyrwyr wedi cael gyrfaoedd mewn dylunio gwefannau, rhaglennu, dadansoddi systemau, rheoli rhwydwaith, dysgu/darlithio neu ymgynghoriaeth.

Mae gradd mewn cyfrifiadura hefyd yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau ôl-raddedig ar lefel Meistr.


Cynnwys y Rhaglen Mae'r mydylau yn cynnwys:

 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Pensaerniaeth Gyfrifiadurol a Rhwydweithiau (20 credyd)
 • Dadansoddi a Delweddu Data (20 credyd)
 • Peirianneg Gwybodaeth (20 credyd)
 • Technoleg a Diogelwch Rhyngrwyd (20 credyd)
 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd)
 • Datblygu Cymwysiadau (20 credyd)
 • Busnes a Rheoli'r We (20 credyd)
 • Systemau Rheoli Cronfa Ddata (20 credyd)
 • Prosiect Grwp Menter ac Arloesi (20 credyd)
 • Rheoli Prosiectau a Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Cysyniadau Llwybro a Switsio (20 credyd)
 • Llwybro a Switsio Uwch (20 credyd)
 • Datblygu'r We Uwch (20 credyd)
 • Data Mawr (20 credyd)
 • Prosiect Mawr (40 credyd)
 • Rhwydweithiau Ardal Eang (20 credyd)

Asesu'r RhaglenCaiff y cwrs ei asesu trwy aseiniadau ac arholiadau. Mae yna hefyd draethawd estynedig yn y flwyddyn olaf.


Gofynion y Rhaglen104 o bwyntiau tariff UCAS i gynnwys:

Dwy radd C ar Safon Uwch/AVCE; neu Ddiploma Cenedlaethol BTEC graddau Pas, Pas, Pas; neu Dystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Teilyngdod, Pas; neu NVQ Lefel 3 - Pas

Sylwer y dylai/gallai pynciau ar Safon Uwch gynnwys TGCh, Cyfrifiadura, Mathemateg, Ffiseg neu debyg. Mae'n ddewisol cael TGAU Mathemateg gradd C neu uwch.