Galluogi'r Bar Hygyrchedd

HND Cyfrifiadura Cymhwysol

Disgrifiad o'r RhaglenCôd UCAS:   8N49

Côd y Cwrs: C22

Mae Cyfrifiadura Cymhwysol yn cwmpasu ystod eang o bynciau cyfrifiadura a hynny gan barhau i gyflwyno'r modiwlau cyfrifiadura hanfodol craidd. Cynlluniwyd y cwrs i roi'r hyblygrwydd mwyaf i'r myfyriwr wrth iddo ddewis modiwlau sy'n ateb ei nodau personol. Mae'r dull hwn yn rhoi mwy o gyfle i'r myfyrwyr ddatblygu sgiliau sy'n cysylltu agosaf â'u profiad diwydiannol a'u hanghenion eu hunain.

Mae twf enfawr y Rhyngrwyd, y doreth o rwydweithiau cyfrifiadurol, dyfeisiau rhaglenadwy a systemau gwybodaeth mewn amrywiol ffurfiau, a'r gyfradd newid sy'n prysur gyflymu, yn sicrhau y bydd yna angen parhaus am weithwyr sydd â sgiliau a chymwysterau cyfrifiadura cyfoes.

Mae'r Rhyngrwyd, yn benodol, yn chwyldro technolegol pwysig sydd yn cael ac a fydd yn parhau i gael effaith enfawr ar gymdeithas. Mae'r newid radical, trawsnewidiol a welwyd ym maes cyfrifiadura, a dibyniaeth sefydliadau ar dechnoleg er mwyn cael mantais gystadleuol, yn rhesymau cryf dros ymgorffori syniadau, paradeimau a thechnolegau newydd mewn rhaglenni'n ymwneud â chyfrifiadura.

Caiff yr arbenigedd a'r sgiliau yr ydych yn eu datblygu dros y rhaglen astudio eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.


Nodweddion y RhaglenNodweddion y Rhaglen:

• Rhaglen astudio a gyflwynir yn lleol sy'n cwmpasu'r holl agweddau cyffredinol ar gyfrifiadura sy'n berthnasol i bob sefydliad

• Cymarebau da o ran nifer y staff i nifer y myfyrwyr, sy'n sicrhau cyswllt cyson a chymorth gan diwtoriaid

• Datblygu ystod o sgiliau, technegau, nodweddion personol a phriodoleddau sy'n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith ac sydd felly yn galluogi'r dysgwyr i gyfrannu'n syth i fyd gwaith ar y lefel broffesiynol briodol.

• Rhaglen alwedigaethol arbenigol, sydd wedi'i chysylltu â gofynion cyrff proffesiynol a'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

• Mae'n darparu cyfle i ddysgwyr rhan-amser ennill HNC/HND neu gamu i fyd gwaith.

• Mae'n darparu astudiaethau arbenigol sy'n berthnasol i alwedigaethau a phroffesiynau lle mae dysgwyr yn gweithio neu'n bwriadu chwilio am waith mewn diwydiannau cysylltiedig.


Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr uwchraddio i'r BSc mewn Cyfrifiadura Cymhwysol, hefyd bydd yna gyfle i symud ymlaen ymhellach ar Lefel Meistr.

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus geisio am waith mewn ystod eang o feysydd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae cyn-fyfyrwyr wedi cael gyrfaoedd mewn dylunio gwefannau, rhaglennu, dadansoddi systemau, rheoli rhwydweithiau, dysgu/darlithio neu ymgynghoriaeth.


Cynnwys y Rhaglen • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Pensaerniaeth Gyfrifiadurol a Rhwydweithiau (20 credyd)
 • Dadansoddi a Delweddu Data (20 credyd)
 • Peirianneg Gwybodaeth (20 credyd)
 • Technoleg a Diogelwch Rhyngrwyd (20 credyd)
 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd)
 • Datblygu Cymwysiadau (20 credyd)
 • Busnes a Rheoli'r We (20 credyd)
 • Systemau Rheoli Cronfa Ddata (20 credyd)
 • Prosiect Grwp Menter ac Arloesi (20 credyd)
 • Rheoli Prosiectau a Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Cysyniadau Llwybro a Switsio (20 credyd)

Asesu'r RhaglenCaiff y cwrs ei asesu trwy aseiniadau ac arholiadau. 


Gofynion y Rhaglen48 o bwyntiau tariff UCAS 


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.