Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyfrifiadura a TG Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae Tystysgrif a Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 Pearson BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth wedi'u cynllunio o gwmpas sgiliau ymarferol a thasgau sy'n rhoi pwyslais ar ddysgwyr yn dangos yr hyn y gallant ei wneud yn hytrach na'r hyn y maent yn ei wybod mewn theori.  Mae'r cymwysterau yn rhoi cyfle i ddysgwyr ennill a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy a sector-benodol er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.

Bydd pob dysgwr sy'n dilyn y cymwysterau hyn yn astudio unedau craidd sy'n canolbwyntio ar sgiliau trosglwyddadwy allweddol megis ymchwilio a chynllunio, rheoli amser a gweithio gydag eraill.  Mae'r unedau TG yn cynnwys gweithgareddau megis datrys problemau TG technegol, creu gwefan a datblygu cynnyrch digidol.


Nodweddion y RhaglenYmdrin â Sgiliau Trosglwyddadwy

Cyfathrebu - ysgrifennu, siarad a gwrando ar eraill, defnyddio iaith y corff i helpu cyfathrebu, defnyddio cyfathrebu at wahanol ddibenion, cyfathrebu mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys cyfryngau electronig a chymdeithasol.

Gweithio gydag eraill - gosod cyrchnodau cyffredin, dangos parch at eraill mewn tîm a gwerthfawrogi eu cyfraniadau, gwrando ar eraill yn y tîm a bod â meddwl agored.  Cymryd rolau a chyfrifoldebau.

Datrys Problemau -  nodi materion trwy allu archwilio gwybodaeth, delio â newid, gwneud penderfyniadau i ddod o hyd i ddatrysiadau, aros gyda phroblem hyd nes y caiff ei datrys, a defnyddio TG i helpu datrys problemau.

Ymdrin â Sgiliau'r Sector

Mae'r unedau sector yn cyflwyno dysgwyr i rai sgiliau eang yn y sector ac i rywfaint o wybodaeth greiddiol am sector galwedigaethol.  Bydd hyn yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer dilyniant ac yn sicrhau bod yr ymagwedd at gyflwyno yn ymarferol, yn weithredol, yn gyd-destunol ac yn seiliedig ar sgiliau.

Ymdrin â Sgiliau Gweithredol

Mae'r unedau yn y fanyleb hon yn dangos cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu sgiliau gweithredol mewn Saesneg a Mathemateg.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymwysterau hyn yn paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu pellach ar lefel uwch mewn TG.  Er enghraifft, gall y cymwysterau hyn mewn TG arwain at gymwysterau Lefel 2 Pearson BTEC yn y sector hwn, neu at Brentisiaeth Lefel 2 Pearson BTEC mewn Sgiliau Defnyddwyr TG neu Ddiploma Lefel 2 BTEC   mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelegyfathrebu, neu at gymhwyster Lefel 2 mewn sectorau eraill.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs yn cynnwys 4 uned graidd a 6 uned sector, fel a ganlyn:-

Unedau Craidd

A1 - Bod yn Drefnus

A2 - Datblygu Cynllun Dilyniant Personol

A3 - Gweithio Gydag Eraill

A4 - Ymchwilio Pwnc

Unedau Sector

IT5 - Datblygu Gwybodaeth Ddigidol gan Ddefnyddio TG

IT6 - Defnyddio Technolegau Cyfathrebu Digidol

IT8 - Creu Taenlen i Ddatrys Problemau

IT9 - Creu Gwefan

IT11 - Datblygu Cynnyrch Digidol

IT12 - Creu Graffigyn Digidol wedi'i Animeiddio


Asesu'r RhaglenCynllunnir yr asesiad i gyd-fynd â diben ac amcan y cymhwyster ac asesir yr holl unedau'n fewnol - gan roi'r cyfle i ddysgwyr arddangos sgiliau a ddatblygwyd mewn senarios cymhwysol.  Mae yna ystod o arddulliau asesu sy'n addas ar gyfer sgiliau a chymwysterau sector-seiliedig ar y lefel hon.


Gofynion y RhaglenSafon resymol o lythrennedd a rhifedd, wedi ei hategu gan addysg gyffredinol cyfwerth â 4 TGAU graddau C i E.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.