Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Disgrifiad o'r RhaglenI bwy fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Gallai'r cwrs fod yn berthnasol i unigolion sydd naill ai'n rhedeg eu busnesau eu hunain neu unigolion sy'n gweithio mewn rolau mewn busnesau neu sefydliadau sy'n cynnwys y cyfrifoldeb o reoli neu ddatblygu cyfryngau cymdeithasol neu waith marchnata busnes ar-lein. 

Caiff rolau swyddi sy'n berthnasol i gyfranogwyr y cwrs hwn eu rhestru isod. Fodd bynnag mae'r cwrs hwn nid yn unig yn addas ar gyfer unigolion a gyflogir ar hyn o bryd o fewn y sector cynnal cyfryngau cymdeithasol, mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd am weithio yn y sector gwaith cyffrous a datblygol hwn fel gyrfa yn y dyfodol.

Cynorthwy-ydd Cyfryngau Cymdeithasol - Rheoli a monitro cymunedau ar-lein, gan gynnwys rheoli cynnwys er mwyn defnyddio'r rhyngrwyd i hyrwyddo a marchnata cynnyrch neu wasanaeth.

Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol - Gweithio gyda busnesau i hyrwyddo a chynyddu eu presenoldeb ar-lein trwy gyfryngau cymdeithasol.

Dadansoddwr Cyfryngau Cymdeithasol - Cynnal a chyflwyno ymchwil ar gyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau a sefydliadau. 

Cynorthwy-ydd Cyfrif Digidol - Datblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes neu sefydliad gan gynnwys ysgrifennu copïau a lleoli cyfryngau ac amserlenni a chyllidebau.

Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol - Monitro tactegau marchnata cyfryngau cymdeithasol a chynnal cynnwys blogiau, hefyd ymchwilio ac adeiladu cynlluniau cyfryngau cymdeithasol.

Swyddog cyfathrebu digidol - Rheoli'r gwaith o weithredu a chyfathrebu cynlluniau cyfryngau cymdeithasol a chynnal a datblygu cronfeydd data marchnata a rheoli cynnwys.

Swyddog ymgysylltu â'r gymuned - Dod o hyd i gynnwys perthnasol a newydd ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a chanfod blogwyr a dylanwadwyr allweddol a nodi a dadansoddi patrymau a threndiau ar-lein.

Byddwch yn mynychu'r coleg ar gyfer yr elfen o'r cwrs a addysgir yn y dosbarth bob nos Lun yn ystod y tymor; lleolir elfen ddysgu yn y dosbarth y cwrs ar Gampws y Graig.


Nodweddion y RhaglenBydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y graddfeydd amser.Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn rheolaidd.


Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i’n Prentisiaeth Uwch Marchnata Digidol Lefel 4 sy’n cymryd 2 flynedd i’w chwblhau. Ar hyn o bryd mae’r elfen o’r cwrs lefel 4 a leolir yn y dosbarth bob nos Iau ar ein Campws yn y Graig.


Cynnwys y RhaglenBydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

Diploma Lefel 3 mewn Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Bydd y cwrs diploma Lefel 3 yn cynnwys yr unedau craidd canlynol:

Uned 301 - Egwyddorion Cyfryngau Cymdeithasol

Uned 302 - Egwyddorion Optimeiddio Allweddeiriau

Uned 303 - Rhwydweithio Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Uned 304 - Defnyddio offer cydweithio

Uned 305 - Creu gwefan CMS

Uned 309 - Deall rheolaeth CRM ar gyfer busnes creadigol

Uned 310 - Cyfathrebu gan ddefnyddio sianeli gwerthiant marchnata digidol

Yn y dyfodol bydd 2 uned ddewisol arall hefyd yn cael eu dysgu fel rhan o'r diploma yn dibynnu ar eich dyletswyddau gwaith

Mae'r cymwysterau eraill a gaiff eu dysgu fel rhan o'r brentisiaeth os nad oes gan y myfyriwr gyrhaeddiad blaenorol yn cynnwys y canlynol:

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 1

Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr


Asesu'r RhaglenBydd y modd o asesu yn cynnwys y dulliau canlynol, er y bydd yna bwyslais ar asesu holistig gymaint ag sy'n bosibl:

  • Aseiniadau ysgrifenedig
  • Arsylwadau yn y gweithle
  • Trafodaethau proffesiynol
  • Datganiadau tyst gan yr aseswr a'r cyflogwr

Gofynion y RhaglenBydd llawer o gyflogwyr yn gofyn am 5 TGAU (A*-C) neu gymhwyster cyfwerth wrth wneud cais am y rhaglen hon.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.