Galluogi'r Bar Hygyrchedd

HNC Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu

Disgrifiad o'r Rhaglen

Dilysir a dyfernir y rhaglen 18 mis ran-amser hon gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a bwriedir iddi adeiladu ar y wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd o ganlyniad i astudiaeth flaenorol neu brofiad. 

Cynlluniwyd hi i ddarparu cymhwyster sy'n briodol ar gyfer y bobl hynny sydd eisoes yn ymarfer, y rheiny sy'n bwriadu ymarfer fel uwch dechnegwyr a'r rheiny sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach.

Cipolwg

  Llawn Amser

  18 mis

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

 • Cynllun modiwlaidd
 • Cydnabyddir gan gyrff diwydiannol a phroffesiynol fel y Sefydliad Adeiladu Siartredig
 • Cymhwyster arunig
 • Astudio rhan-amser

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn cynnwys o leiaf saith modiwl penodol. Dyfernir y cymhwyster llawn pan fydd yr holl fodiwlau wedi'u cwblhau.

Modiwlau Penodol - 

 • Cyfraith a Chontract Amgylchedd Adeiledig
 • Technoleg Adeiladu 1
 • Iechyd, Diogelwch, Lles a Risg mewn Adeiladu
 • Tendro ac Amcangyfrif
 • Syrfeo a Mesur Adeiladau
 • Deunyddiau a Gwyddoniaeth
 • Rheolaeth Safle

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall cwblhau'r HNC yn llwyddiannus wella rhagolygon gyrfa o fewn y diwydiant adeiladu a chyfleoedd cyflogaeth cysylltiedig megis gydag awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, ymddiriedolaethau gwasanaeth iechyd, cyfleustodau wedi'u preifateiddio a diwydiannau eraill sy'n berchen ar eiddo.  Gellir uwchraddio'r cymhwyster i Radd Sylfaen gydag astudiaeth bellach.

Asesu'r Rhaglen

Asesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau/prosiectau/profion cyfnodol ac arholiadau.

Gofynion y Rhaglen

 • Cymhwyster Technegol Lefel 3 sy'n gysylltiedig ag adeiladu
 • Dau gymhwyster Safon Uwch
 • Myfyriwr hyn gyda phrofiad, yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus
 • NVQ Lefel 3 mewn disgyblaeth sy'n gysylltiedig ag adeiladu

Costau Ychwanegol

Nid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.