Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BSc (Anrh) Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r rhaglen radd ddwy flynedd ran-amser hon yn cael ei dilysu a'i achredu gan Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a bwriedir iddi ddarparu rhaglen astudio gydlynol sy'n datblygu'r sgiliau damcaniaethol, ymarferol a rheolaeth sy'n angenrheidiol i gwrdd â gofynion diwydiant deinamig sy'n newid yn gyflym. 

Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymhwyster sy'n addas ar gyfer y bobl hynny sydd eisoes yn ymarfer, y rheiny sy'n bwriadu ymarfer fel gweithwyr adeiladu proffesiynol a'r rheiny sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Prif nod y cwrs yw diwallu anghenion newidiol yr amgylchedd adeiledig trwy baratoi'r rheiny sy'n astudio ar y lefel hon i ennill gradd gydnabyddedig sy'n cwrdd ag anghenion y diwydiant ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn cynnwys pum modiwl (cyfanswm o 120 o gredydau Lefel 6).

 

Modiwlau ym Mlwyddyn 1 - 

Contract Adeiladu a Chyfraith Amgylcheddol

Technoleg Adeiladu ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy

Astudiaethau Rheolaeth Adeiladu

 

Modiwlau ym Mlwyddyn 2 - 

Prosiect Grwp Integredig

Traethawd Hir (8,000 o eiriau)

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i'r rheiny sy'n dymuno symud ymlaen i, neu fynd mewn i, ystod o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â gwaith adeiladu megis technoleg bensaernïol, rheolaeth prosiectau, rheoli adeiladu, gwaith syrfëwr, rheolaeth safleoedd, cynnal a chadw a gwasanaethau.

Asesu'r Rhaglen

Bydd asesiad Blwyddyn 1 trwy dri aseiniad modiwl a thri arholiad

Bydd asesiad Blwyddyn 2 trwy aseiniad prosiect grwp integredig a thraethawd hir 8,000 o eiriau

Gofynion y Rhaglen

Nid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd a phrynu eu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys Bŵts Diogelwch, Sbectol Diogelwch, Het Galed a Dillad Llachar.