Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu

Disgrifiad o'r Rhaglen

Caiff y rhaglen 18 mis ran-amser hon ei dilysu a'i achredu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a bwriedir iddi adeiladu ar wybodaeth a sgiliau a enillwyd o ganlyniad i astudiaeth flaenorol.  Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymhwyster sy'n addas ar gyfer y bobl hynny sydd eisoes yn ymarfer, y rheiny sy'n bwriadu ymarfer fel uwch dechnegwyr a'r rheiny sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach.

Cipolwg

  Llawn Amser

  18 Mis

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Prif nod y cwrs yw diwallu anghenion newidiol yr amgylchedd adeiledig trwy baratoi'r rheiny sy'n astudio ar y lefel hon i ennill gradd sylfaen gydnabyddedig sy'n cwrdd ag anghenion y diwydiant ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac sy’n gallu dangos tystiolaeth o lefel briodol o gyfrifoldeb yn eu rôl.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn cynnwys pum modiwl (cyfanswm o 120 o gredydau lefel pump).  Dyfernir cymhwyster pan fydd yr holl fodiwlau wedi'u cwblhau'n llwyddiannus.  

  • Datblygu Cynaliadwy 
  • Ymchwil Beirniadol
  • Dysgu Seiliedig ar Waith
  • Technoleg Adeiladu 2
  • Ymarfer Proffesiynol

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i'r rheiny sy'n dymuno symud ymlaen, neu ddechrau, mewn ystod o yrfaoedd sy'n gysylltiedig ag adeiladu megis technoleg bensaernïol, rheolaeth prosiectau, rheoli adeiladu, tirfesur, rheolaeth safle, cynnal a chadw a gwasanaethau.   Mae yna gyfle i’r rheiny sy’n astudio ar y lefel hon i symud ymlaen i raglen astudio gradd anrhydedd yn amodol ar gwblhau’r modiwlau a chredydau gofynnol yn llwyddiannus.

Asesu'r Rhaglen

Asesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau ac arholiadau, ynghyd â dyddiadur profiad gwaith cymeradwy (ar gyfer y dyfarniad llawn).

Gofynion y Rhaglen

HNC Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu (120 credyd L4) neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) sy’n gysylltiedig ag adeiladu neu gyfwerth gyda phroffil credyd priodol yn amodol ar gymeradwyaeth y brifysgol. 

Mae'r brifysgol yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol.  Gellir cael manylion pellach gan diwtor y cwrs. 

Costau Ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol.