Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae prentisiaeth lefel tri City & Guilds mewn crefftau adeiladu wedi’i datblygu i ganiatáu i’r rheiny sydd mewn dysgu seiliedig ar waith ddangos a gwella eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth galwedigaethol o fewn crefft adeiladu o’u dewis.  

Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sydd naill ai wedi cyflawni’r lefel dau sylfaen mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu neu byddan nhw’n cwblhau’r dysgu a’r asesiadau lefel dau craidd mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu tra ar eu prentisiaeth.

Pan gaiff ei gymryd fel rhan o brentisiaeth, bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gael eu profi’n gymwys i gael cyflogaeth yn eu crefft ddewisol yn ogystal â mynd ymlaen i astudio cyrsiau adeiladu lefel tri eraill sy’n berthnasol i’w crefft ddewisol. 

Dewisiadau Opsiwn

 • Gwaith Saer ar Safle
 • Gosod Brics
 • Plastro Solet
 • Peintio ac Addurno

Cipolwg

  Llawn Amser

  1-2 flynedd

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg.

Disgwylir i chi fynychu’r coleg i ddysgu gwybodaeth greiddiol. Hefyd cynhelir asesiadau yn y coleg a’r gweithle’n rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori hefydCynnwys y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth yn eu crefft ddewisol fel y ceir yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Yn ogystal bydd dysgwyr yn cwblhau dwy uned graidd yn cwmpasu’r sector  adeiladu ac ymarfer yn y sector yng Nghymru. Bydd y cymhwyster yn gludadwy ar draws y DU ac mae wedi’i anelu at ddatblygu gallu dysgwyr i ateb gofynion y sector adeiladu yng Nghymru, gan gynnwys gweithio gyda stoc adeiladau traddodiadol, newydd a chyn 1919 a deall technolegau newydd a datblygol, megis dronau ac argraffu 3D.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau, bydd y cymhwyster yn rhoi i’r dysgwyr y sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i’r dysgwr allu gweithio yn ei grefft ddewisol ar draws y DU.

Asesu'r Rhaglen

Mae’r gwahanol bwyntiau mynediad i’r cymhwyster hwn yn golygu bod y llwybrau asesu’n amrywio.

Os yw’r dysgwr wedi cyflawni’r cymwysterau sylfaen a dilyniant, mae rhaid iddo gwblhau’n llwyddiannus:

 • Un prawf aml-ddewis, wedi’i osod a’i farcio’n allanol. 
 • Un prosiect wedi’i osod gan y cyflogwr a’i asesu’n fewnol, yn cwmpasu ei faes crefft dewisol.
 • Un drafodaeth broffesiynol wedi’i marcio’n allanol.

Os yw’r dysgwr wedi cyflawni’r cymhwyster sylfaen ond nid yw wedi cwblhau’r cymhwyster dilyniant, mae rhaid iddo gwblhau’n llwyddiannus:

 • Dau brawf aml-ddewis, wedi’u gosod a’u marcio’n allanol. 
 • Un prosiect wedi’i osod gan y cyflogwr a’i asesu’n fewnol, yn cwmpasu ei faes crefft dewisol.
 • Un drafodaeth broffesiynol wedi’i marcio’n allanol.

Os yw’r dysgwr yn dilyn y cymhwyster lefel tri hwn fel rhan o’i brentisiaeth heb  yn gyntaf gyflawni’r cymhwyster sylfaen neu gymhwyster dilyniant, mae rhaid iddo gwblhau’n llwyddiannus:  

 • Tri phrawf aml-ddewis, wedi’u gosod a’u marcio’n allanol. 
 • Un prosiect wedi’i osod yn allanol a’i farcio’n fewnol.
 • Un drafodaeth dan arweiniad wedi’i marcio’n fewnol.
 • Un prosiect wedi’i osod gan y cyflogwr a’i asesu’n fewnol, yn cwmpasu ei faes crefft dewisol.
 • Un drafodaeth broffesiynol wedi’i marcio’n allanol.

Gofynion y Rhaglen

 • Dylai dysgwyr fod yn 16 oed a hŷn ac yn gweithio yn y sector adeiladu ar hyn o bryd.
 • TGAU graddau A* i D mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) a mathemateg neu gymhwyster lefel un cysylltiedig ag adeiladu neu L1/2 CBAC Adeiladu’r Amgylchedd Adeiledig neu lefel dau Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu neu lefel dau Dilyniant mewn Adeiladu.
 • Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn.
 • Yn ogystal, bydd angen i ymgeiswyr fynychu cyfweliad llwyddiannus.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd i, a phrynu, eu cyfarpar diogelu personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys bŵts diogelwch, sbectol diogelwch, het galed a dillad llachar.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau ychwanegol os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.