Ffon: 01554 748179

BSc Amaethyddiaeth


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd yn Llawn Amser 5 mlynedd yn Rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: G4HW

Mae'r cwrs llawn amser a rhan-amser hwn yn rhoi hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer y rheiny sy'n camu i fyd ffermio ymarferol, rheoli fferm a diwydiannau gwasanaeth amaethyddol megis Maethegwyr, Ymgynghorwyr, Arolygwyr Llesiant Ffermydd a Masnachwyr Cyflenwadau Amaethyddol.

Rhaglen Nodweddion

  • Caiff y BSc ei gyflwyno'n llawn amser ac yn rhan-amser, sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyfuno gwaith gydag addysg uwch
  • Mae'r cwrs yn un modiwlaidd a gall y myfyrwyr ennill ardystiad (credyd) ar gyfer unrhyw fodiwlau sydd wedi'u cwblhau'n llwyddiannus
  • Mae'r cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg

Dilyniant a Chyflogaeth

Nod y coleg yw darparu hyfforddiant theori ac ymarferol realistig i'r rheiny sy'n bwriadu camu i'r diwydiant fel ffermwyr, rheolwyr busnesau a rheolwyr ffermydd neu weithio yn y diwydiannau gwasanaethau amaethyddol.

Cynnwys y Rhaglen

Dysgu Seiliedig ar Ddiwydiant 1; Sgiliau Astudio mewn Amaethyddiaeth; Dysgu Seiliedig ar Ddiwydiant 2 - Ymchwil a Gwerthuso ar Leoliadau; Astudiaeth Arbenigol; Rheoli Busnes ar Dir; Gwyddor Anifeiliaid Amaethyddol; Cnydau Amaethyddol, Gwyddor Planhigion a Phridd; Cynhyrchu Llaeth; Cynhyrchu Bîff; Cynhyrchu Defaid; Tir fel Adnodd; Ecoleg Amaethyddol; Ffermio a'r Amgylchedd; Maetheg Anifeiliaid Fferm; Iechyd Anifeiliaid Fferm; Cynhyrchu Glaswellt a Phorthiant.

Dull Asesu

Caiff perfformiad y myfyrwyr ei fonitro trwy aseiniadau, asesu parhaus, arholiadau, gwaith ymarferol, asesu ar ddiwedd modiwl a chwblhau prosiect mawr.

Gofynion Mynediad

Rhoddir mynediad i ymgeiswyr sy'n dangos y gallu academaidd a'r potensial i elwa o'r rhaglen. Disgwylir i fyfyrwyr fod â phedwar TGAU gradd C ac uwch, ynghyd â 40 pwynt UCAS.

Bydd ceisiadau gan ddysgwyr hyn nad ydynt efallai'n bodloni'r meini prawf hyn yn cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod eu hunain mewn cyfweliad yn seiliedig ar eu profiad a chymwysterau eraill y gallant fod wedi'u hennill sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y Fagloriaeth Lefel 3, Prentisiaethau, NVQs, AVCEs, Diplomâu Cenedlaethol a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diploma Atodol a Diploma NPTC Lefel 3.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol,  gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma. 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Gelli Aur Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY