Ffon: 01554 748179

Diploma Estynedig Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant


Corff Dyfarnu:

CACHE

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cymhwyster yn eich helpu i adeiladu’r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio dan oruchwyliaeth gyda phlant a phobl ifanc o’u genedigaeth - 19 mlwydd oed. Bydd yn eich galluogi i ennill dealltwriaeth o’r ystod amrywiol o swyddi a meysydd galwedigaethol sydd ar gael wrth ddilyn gyrfa yn y sector Gofal Plant ac mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Rhaglen Nodweddion

Gall dysgwyr symud ymlaen i Raddau Sylfaen, Cyflogaeth neu Brentisiaethau.

Mae’r swyddi canlynol yn feysydd y mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt: • gweithiwr gofal • gwarchodwr plant • ymarferydd meithrinfa • gweithiwr cyn-ysgol • gweithiwr gofal plant tu allan i oriau ysgol • gweithiwr Cylch Meithrin • cynorthwyydd addysgu • athro ysgol gynradd - ar ôl symud ymlaen i AU.

Dilyniant a Chyflogaeth

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Bydd unedau yn cael eu hasesu’n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth, aseiniadau ysgrifenedig neu dasg.

Rhaid asesu’r deilliannau dysgu ar gyfer rhai o’r unedau o fewn y cymhwyster hwn mewn Amgylchedd Gwaith Go Iawn.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd C i gynnwys Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Chymraeg ar gyfer cwrs cyfrwng Cymraeg neu gymhwyster Gofal Plant Lefel 2 cyfwerth. Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS a geirda boddhaol arnoch.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY