Ffon: 01554 748179

Gwasanaethau Cyhoeddus L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mynnwch gipolwg ar y gwasanaethau cyhoeddus fel amgylchedd gwaith gwerth chweil.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi astudio amrywiaeth o unedau cysylltiedig â’r gwasanaethau cyhoeddus sy'n cael eu dewis yn ofalus i adlewyrchu cyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn darparu llwybr galwedigaethol i mewn i’r diwydiant, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Trwy gydol y rhaglen byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau megis ymarferiadau chwarae rôl yr Heddlu, digwyddiadau’r Lluoedd Arfog a chystadlaethau gwasanaethau cyhoeddus cenedlaethol. Yn ogystal mae yna raglen siaradwyr gwadd sy’n anelu at wella eich dysgu a darparu golwg realistig o’r sector.

Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r meysydd astudio yn cynnwys gwaith tîm a sgiliau arwain, paratoi corfforol, trosedd a chyfraith a gweithgareddau anturus. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, dysgu ymreolaethol a sgiliau meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid y coleg i arwain cystadleuaeth gwasanaethau cyhoeddus lle cewch gyfle i gystadlu gyda dysgwyr o golegau ledled Cymru. Yn ogystal, cewch gyfle i fynychu cystadleuaeth Gwasanaethau Cyhoeddus y DU lle byddwch yn cymryd rhan mewn heriau sy’n cynnwys dril a ffitrwydd.

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn nodwedd allweddol o’r cwrs hwn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Nod y cwrs hwn yw eich paratoi ar gyfer symud ymlaen i ystod o gyrsiau addysg uwch neu yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus. Gall llwybrau gyrfa posibl gynnwys gweithio fel swyddog yr heddlu, ymladdwr tân, parafeddyg, aelod o Luoedd Ei Mawrhydi a gweithio ar gyfer sefydliadau gwasanaeth cymunedol.

Mae llwybrau dilyniant yn dibynnu ar gyflawniadau ar L3. Disgwylir y bydd dysgwyr yn anelu at gwblhau gyda’r proffil uchaf posibl a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Mae symud ymlaen yn amodol ar gyfweliad.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys 18 uned, a all gynnwys:

Profi Ffitrwydd

Alldeithiau Awyr Agored ac Anturus

Trosedd

Grymoedd yr Heddlu

Cyfathrebu a Thechnoleg

Agweddau Cyfreithiol

Gorchymyn a Rheolaeth

Gwirfoddoli

Ymddygiad yn y Sector Cyhoeddus

Digwyddiadau Mawr

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys Bagloriaeth Cymru Uwch, sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

 

Dull Asesu

Caiff yr holl asesiadau eu cynllunio a'u hasesu'n fewnol, gyda samplo allanol yn digwydd ar gais.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 5 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) a Mathemateg. Mae cael TGAU Addysg Gorfforol yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon hefyd cyhyd â bod dysgwyr yn cyflawni proffil teilyngdod.  Asesir yr holl ddysgwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae datblygiad sgiliau yn rhan hanfodol o’r cwrs hwn a chaiff ei gefnogi trwy gwblhau Bagloriaeth Cymru Uwch.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY