Ffon: 01554 748179

Datblygu Chwaraeon L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen newydd dwy flynedd o hyd ar Lefel 3 yw hon sy'n canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Ddatblygu Chwaraeon, cysyniadau Hyfforddi ac egwyddorion ffitrwydd.

Mae'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn annibynnol ac yn caniatáu pontio ardderchog i alwedigaeth Chwaraeon neu i Radd Chwaraeon.

Ym Mlwyddyn 1 caiff myfyrwyr eu cofrestru ar Ddiploma Sylfaen sydd yn gyfwerth ag 1.5 Safon Uwch. Ar ôl cwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus bydd myfyrwyr ym mlwyddyn 2 naill ai'n cael eu cofrestru ar Ddiploma sydd yn gyfwerth â 2 Safon Uwch neu'r Diploma Estynedig sydd yn gyfwerth â 3 Safon Uwch.

Mae'r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o fodiwlau sydd i gyd yn gysylltiedig â'r cymhwyster. Bydd y myfyrwyr yn astudio 7 modiwl ym Mlwyddyn 1 a 7 Modiwl ym Mlwyddyn 2.  Ochr yn ochr â'r cwrs bydd y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch yn cael ei gyflwyno a'i astudio.  Cynlluniwyd yr asesu yn benodol er mwyn gweddu i ddiben ac amcan y cymhwyster hwn. Mae'n cynnwys ystod o fathau ac arddulliau o asesu sydd yn addas i'r cwrs galwedigaethol hwn. Ceir 3 phrif fath o asesu y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt; Allanol, Mewnol a Synoptig.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'r cwrs yn cynnwys gweithio gyda Swyddogion Datblygu Chwaraeon lleol gan ennill profiad o hyfforddi ymarferol mewn ysgolion cynradd lleol.
  • Mae strwythur y cwrs yn caniatáu i'r myfyrwyr gymryd rhan lawn yn yr Academïau Chwaraeon sy'n fawr eu bri.
  • Ceir cysylltiadau agos ag ysgolion lleol, swyddogion datblygu, Academi'r Scarlets, a Chymdeithas Bêl-rwyd Cymru.
  • Mae cymorth dysgu ar gael i helpu myfyrwyr gyda gwaith unigol a gwaith grwp.
  • Cynigir dyfarniad Gwirfoddoli'r Mileniwm
  • Cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau yng Ngholegau Cymru a Phrydain
  • Teithiau blynyddol i Brifysgolion lleol i ddefnyddio eu cyfleusterau ac i gael gwybodaeth gyfredol am gyrsiau chwaraeon a gynigir ganddynt
  • Cyfle i gael profiad gwaith mewn Gwlad Ewropeaidd am bythefnos

Dilyniant a Chyflogaeth

Gyda'r gydnabyddiaeth ryngwladol a roddir i gyrsiau BTEC megis y cwrs hwn, gall myfyrwyr symud ymlaen yn syth i waith neu symud ymlaen i Addysg Uwch. Ceir amrywiaeth eang o yrfaoedd posibl y gall myfyrwyr ymchwilio iddynt, er enghraifft: Hyfforddwr Iechyd a Ffitrwydd, Therapydd Chwaraeon, Swyddog Datblygu Chwaraeon, neu Hyfforddwr Chwaraeon, Rheolwr Chwaraeon, Dadansoddwr Chwaraeon a llawer mwy.

Gallai gyrfaoedd eraill lle gallai astudio Chwaraeon fod yn ddefnyddiol gynnwys y gwasanaethau brys a'r lluoedd arfog.

Mae'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Datblygu a Hyfforddi Chwaraeon yn gyfwerth â thri Safon Uwch TAG ac mae'n cynnig dilyniant da i addysg uwch. Mae cymwysterau BTEC Cenedlaethol llwyddiannus yn rhoi pwyntiau UCAS ar gyfer ceisiadau i brifysgol. 

Cynnwys y Rhaglen

Modiwlau Blwyddyn 1:

Uned 1 - Anatomeg a Ffisioleg

Asesu - Allanol, caiff ei gwblhau trwy sefyll papur arholiad ar ddiwedd y flwyddyn

Uned 2 - Hyfforddi a rhaglennu ffitrwydd ar gyfer Iechyd, Chwaraeon a Lles

Asesu - Allanol, caiff ei gwblhau trwy sefyll arholiad seiliedig ar senario ar ddiwedd y flwyddyn

Uned 3 - Datblygiad Proffesiynol yn y Diwydiant Chwaraeon

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 2 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 4 - Arweinyddiaeth Chwaraeon

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 2 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 5 - Cymhwyso Profion Ffitrwydd

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 2 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 7 - Perfformio Chwaraeon Ymarferol

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 2 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 8 - Hyfforddi ar gyfer Perfformiad

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 3 aseiniad seiliedig ar asesiad

 

Modiwlau Blwyddyn 2:

Uned 6 - Seicoleg Chwaraeon

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 3 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 10 - Trefnu Digwyddiad Chwaraeon

Asesu -  Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 3 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 18 - Profiad Gwaith mewn Hamdden Actif

Asesu -  Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 3 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 19 - Datblygu a Darparu Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol

Asesu - Allanol, caiff ei gwblhau trwy Waith Cwrs

Uned 23 - Hyfforddi ac Arwain Cyfranogiad

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 3 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 24  - Darparu Chwaraeon i Bobl ag Anawsterau Corfforol a Dysgu

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 3 aseiniad seiliedig ar asesiad

Uned 29 - Addysg Gorfforol a Gofalu am Bobl Ifanc

Asesu - Mewnol, caiff ei gwblhau trwy 2 aseiniad seiliedig ar asesiad.

Dull Asesu

Ceir 3 ffurf o asesu:

Allanol Mewnol Synoptig

Caiff y ffurfiau asesu hyn eu gosod gan gorff dyfarnu'r cwrs Pearson (BTEC) felly nid oes modd eu newid. Isod ceir amlinelliad o sut y caiff pob blwyddyn ei hasesu.

 

Blwyddyn 1

Mae Unedau 1 a 2 yn allanol. Mae'r asesiadau allanol yn seiliedig ar arholiadau. Rhaid pasio'r unedau hyn er mwyn cwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus.

Mae Unedau 3,4,5,7 ac 8 yn Fewnol a chânt eu cwblhau trwy aseiniadau crynodol. Fodd bynnag, gall y dystiolaeth ar gyfer yr aseiniadau hyn a'u strwythur amrywio o ddadansoddi fideo a recordio llais i gyflwyniadau powerpoint, astudiaethau achos, tystiolaeth ymarferol a phrofion meistrolaeth.

 

Blwyddyn 2

Mae Uned 19 yn Allanol. Dyma ddarn mawr o waith cwrs a gaiff ei anfon i Pearson i gael ei farcio'n allanol.

Mae Unedau 6,10,18, 23,24,25 yn Fewnol a chânt eu cwblhau trwy aseiniadau crynodol. Fodd bynnag, gall y dystiolaeth ar gyfer yr aseiniadau hyn a'u strwythur amrywio o ddadansoddi fideo a recordio llais i gyflwyniadau powerpoint, astudiaethau achos, tystiolaeth ymarferol a phrofion meistrolaeth.

 PWYSIG- 

Caiff yr holl waith ei raddio fel Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth

Gyda'r asesiadau mewnol dim ond un cyflwyniad sydd, gall methu â chyflwyno mewn pryd arwain at fethu uned, a fydd o ganlyniad yn effeithio ar raddau cyffredinol y cwrs a chwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus.

Gofynion Mynediad

Fel rheol dylai myfyrwyr 16-19 oed fod ag o leiaf un o'r canlynol:

5 TGAU graddau A* - C, yn cynnwys Cymraeg Mamiaith a/neu Saesneg a Mathemateg. Byddai Addysg Gorfforol hefyd yn fuddiol.

Derbynnir Tystysgrif Estynedig Gyntaf BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon ar broffil gradd Deilyngdod neu uwch ynghyd â 3 TGAU arall graddau A* - C y mae'n rhaid iddynt gynnwys Cymraeg Mamiaith a/neu Saesneg a Mathemateg.

 

Derbynnir cyrsiau BTEC Lefel 2 eraill nad ydynt mewn pwnc penodol, ond rhaid bod ganddynt broffil gradd deilyngdod, ynghyd â hyn rhaid i fyfyrwyr fod â 3 TGAU arall.

 

Derbynnir Bagloriaeth Cymru ond rhaid ei bod ar lefel Ganolradd. 

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY