Ffon: 01554 748179

Bsc Cyfrifiadura Cymhwysol


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Tair Blynedd yn Llawn Amser (hefyd ar gael yn rhan-amser am chwe blynedd)

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: 2D3T

Côd Cwrs:  C22

Cynlluniwyd y rhaglen BSc mewn cyfrifiadura i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ystod eang o bynciau cyfoes ym maes cyfrifiadura. Bydd y myfyrwyr yn datblygu ystod eang o sgiliau ymarferol ym meysydd cyfrifiadura, systemau gwybodaeth a thechnoleg gwybodaeth gan gynnwys:

 

• Sgiliau datrys problemau gan gynnwys dadansoddi a chynllunio senarios yn y byd go iawn

• Gwybodaeth eang am feddalwedd rhaglenni yn ymdrin â'r meysydd TG a chyfrifiadura

• Sgiliau rhaglennu a datblygu systemau, yn enwedig yng nghyd-destun y we

• Sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr y mae llawer o gyflogwyr heddiw yn chwilio amdanynt, megis cyfathrebu effeithiol a sgiliau rhyngbersonol

 

Rhaglen Nodweddion

• Gradd a gyflwynir yn lleol sy'n ymdrin â'r holl agweddau cyffredinol ar gyfrifiadura sy'n berthnasol i bob sefydliad

• Cymarebau da o ran nifer y staff/myfyrwyr sy'n sicrhau cyswllt mynych a chymorth gan diwtoriaid

• Mae'n datblygu ystod o sgiliau, technegau, rhinweddau personol a phriodweddau sy'n hanfodol er mwyn perfformio'n llwyddiannus mewn bywyd gwaith gan felly alluogi'r dysgwyr i wneud cyfraniad ar unwaith i fyd gwaith ar y lefel broffesiynol briodol.

• Rhaglen alwedigaethol arbenigol, sy'n gysylltiedig â gofynion cyrff proffesiynol a'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

• Mae'n darparu cyfleoedd i ddysgwyr rhan-amser ennill gradd neu gamu i fyd gwaith

• Mae'n darparu astudiaethau arbenigol sy'n berthnasol i alwedigaethau a phroffesiynau lle mae dysgwyr yn gweithio neu yn bwriadu ceisio am waith mewn diwydiannau cysylltiedig.

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus geisio am waith mewn ystod eang o feysydd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae cyn-fyfyrwyr wedi cael gyrfaoedd mewn dylunio gwefannau, rhaglennu, dadansoddi systemau, rheoli rhwydwaith, dysgu/darlithio neu ymgynghoriaeth.

Mae gradd mewn cyfrifiadura hefyd yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau ôl-raddedig ar lefel Meistr.

Cynnwys y Rhaglen

 Mae'r mydylau yn cynnwys:

 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Pensaerniaeth Gyfrifiadurol a Rhwydweithiau (20 credyd)
 • Dadansoddi a Delweddu Data (20 credyd)
 • Peirianneg Gwybodaeth (20 credyd)
 • Technoleg a Diogelwch Rhyngrwyd (20 credyd)
 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd)
 • Datblygu Cymwysiadau (20 credyd)
 • Busnes a Rheoli'r We (20 credyd)
 • Systemau Rheoli Cronfa Ddata (20 credyd)
 • Prosiect Grwp Menter ac Arloesi (20 credyd)
 • Rheoli Prosiectau a Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Cysyniadau Llwybro a Switsio (20 credyd)
 • Llwybro a Switsio Uwch (20 credyd)
 • Datblygu'r We Uwch (20 credyd)
 • Data Mawr (20 credyd)
 • Prosiect Mawr (40 credyd)
 • Rhwydweithiau Ardal Eang (20 credyd)

Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu trwy aseiniadau ac arholiadau. Mae yna hefyd draethawd estynedig yn y flwyddyn olaf.

Gofynion Mynediad

104 o bwyntiau tariff UCAS i gynnwys:

Dwy radd C ar Safon Uwch/AVCE; neu Ddiploma Cenedlaethol BTEC graddau Pas, Pas, Pas; neu Dystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Teilyngdod, Pas; neu NVQ Lefel 3 - Pas

Sylwer y dylai/gallai pynciau ar Safon Uwch gynnwys TGCh, Cyfrifiadura, Mathemateg, Ffiseg neu debyg. Mae'n ddewisol cael TGAU Mathemateg gradd C neu uwch.

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY