Ffon: 01554 748179

Gradd Sylfaen mewn Cynghori


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Dau ddiwrnod yr wythnos yn llawn amser dros dair blynedd neu un diwrnod yr wythnos yn rhan-amser dros ddwy flynedd. Mae’r ddau yn gofyn am leoliad cynghori 100 awr dan oruchwyliaeth. Mae angen 10 awr o therapi personol hefyd.

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: B23K

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd rhan-amser, sy'n arwain at gymhwyster mewn cynghori therapiwtig. Mae'n gwrs sydd wedi'i ddilysu gan brifysgol ac mae wedi'i achredu gan Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP). Mae wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion sy'n dymuno cymhwyso fel cynghorwyr. Caiff ei ddilysu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae'r cwrs llawn amser yn ddau ddiwrnod yr wythnos, tra bod y cwrs rhan-amser yn un diwrnod yr wythnos.  Yn y ddau achos mae angen gweithio ar leoliad hefyd.

 

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'r cwrs llawn amser a'r cwrs rhan-amser wedi'u hachredu gan Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP)
  • Cymhwyso'r rheiny sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus fel cynghorwyr therapiwtig proffesiynol
  • Mae myfyrwyr blaenorol yn ystyried rhaglen gynghori'r coleg yn amgylchedd cefnogol ar gyfer dysgu, sydd â'r adnoddau angenrheidiol ac sy'n darparu cyfleoedd datblygiad personol ardderchog
  • Cwrs rhan-amser dros dair blynedd ynghyd â lleoliad dan oruchwyliaeth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn sy'n addas ar gyfer y rheiny sy'n gweithio neu sydd am astudio'n lleol
  • Dwy flynedd yn llawn amser, gyda lleoliad yn yr ail flwyddyn
  • Amgylchedd cyfeillgar i oedolion astudio ynddo
  • Llyfrgell/canolfan ddysgu ag adnoddau da
  • Mae'r cwrs yn un ymarferol gydag aseiniadau a gweithgareddau sy'n helpu i ddatblygu gallu'r myfyrwyr i gynghori
  • Mae gan gyrsiau cynghori'r coleg enw da iawn ac maent ymysg y rhai mwyaf sefydledig yn Ne a Gorllewin Cymru.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr symud ymlaen yn syth i'r cwrs BA mewn Cynghori ar lefel 6 yng Ngholeg Sir Gâr, y gellir ei gwblhau'n rhan-amser neu'n llawn amser. Er nad oes yna lawer o swyddi cynghori llawn amser yn mynd ar hyn o bryd, mae'r hyfforddiant o gymorth i bawb sy'n gweithio yn y proffesiynau helpu neu sydd am gynyddu eu sgiliau a'u hymwybyddiaeth wrth weithio gydag eraill mewn rôl ofalgar. Mae cyflogwyr a myfyrwyr yn cydnabod ei werth  oherwydd y datblygiad proffesiynol y mae'n ei gynnig. Mae'n gwrs priodol ar gyfer y rheiny sydd am weithio'n unig fel cynghorwr proffesiynol. Ar hyn o bryd mae cyn-fyfyrwyr yn gweithio fel cynghorwyr yn y gwasanaeth iechyd, ym myd addysg a sefydliadau gwirfoddol, yn rhan-amser ac yn llawn amser. Os yw myfyrwyr yn cwblhau'r cwrs a achredwyd gan y BACP yna gallant wneud cais yn syth i fynd ar y Gofrestr Cynghorwyr a sefydlwyd gan y BACP.

Cynnwys y Rhaglen

Modiwlau

Lefel 4

SGCL4001 Theori Cynghori un, 20 credyd

SGCL4002 Datblygiad Personol un, 20 credyd

SGCL4003 Ymarfer Cynghori a Materion Proffesiynol un, 20 credyd

SGCL4004 Ymarfer Clinigol un, 20 credyd

SGCL4005 Theori Cynghori dau, 20 credyd

SGCL4006 Datblygiad Personol Dau, 20 credyd

Lefel 5

SGCL5001 Ymarfer Cynghori a Materion Proffesiynol dau, 40 credyd

SGCL5002 Theori Cynghori Tri, 20 credyd

SGCL5003 Datblygiad Personol Tri, 20 credyd

SGCL5004 Ymarfer Clinigol Dau, 40 credyd

 

 

Dull Asesu

Asesu parhaus. Nid oes arholiad.

Gofynion Mynediad

Rhoddir blaenoriaeth i'r rheiny sy'n cwblhau cwrs Cyflwyno Sgiliau Cynghori L2 Coleg Sir Gâr.  Dyma'r Dyfarniad CPCAB. Gall eraill gael mynediad i'r cwrs ond yn aml mae'r galw yn gwneud hyn yn llai tebygol. Mae cael eich derbyn yn amodol ar wiriad DBS boddhaol a geirdaon. Bydd rhaid i bob ymgeisydd fodloni meini prawf Asesiad Parodrwydd i Ymarfer rhaglen gynghori'r coleg a meini prawf mynediad BACP ar gyfer rhaglenni cynghori.  Dylech wneud cais yn gynnar oherwydd gall fod nifer rhy uchel yn ymgeisio am y cwrs ac o bosibl bydd ceisiadau'n cau yn gynnar am y cwrs rhan-amser er mae lleoedd ar gael ar y cwrs llawn amser fel arfer hyd at yn gynnar ym mis Medi. Noder hefyd bod ffurflen gais y cwrs ar gael i'w chwblhau a'i dychwelyd.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY