Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Gwaith Plymwr


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r llwybr hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth Gwaith Plymwr a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Bydd dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaeth Gwaith Plymwr yn gwneud gwaith mewn meysydd megis:

Cynllunio, gosod a chomisiynu systemau oer, poeth a gwres canolog yn ychwanegol i gyflawni amrywiaeth o dasgau cynnal a chadw cymhleth.

Rhaglen Nodweddion

Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg.

Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

 

Mae’r Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi yn cynnwys:

 • Deall sut i drefnu adnoddau o fewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system ddwr oer ddomestig.
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system ddwr poeth ddomestig.
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system gwres canolog ddomestig.
 • Cyflawni gwaith trydanol ar gydrannau a systemau gwaith plymwr a gwresogi domestig.
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system iechydaeth ddomestig.
 • Gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw systemau gwaith plymwr a gwresogi domestig.
 • Deall egwyddorion a gofynion sylfaenol systemau technoleg amgylcheddol.
 • Y gofynion ar gyfer gosod, comisiynu a throsglwyddo systemau dwr poeth solar thermol.
 • Gosod, comisiynu a throsglwyddo systemau dwr poeth solar thermol ‘gweithredol’.
 • Y gofynion ar gyfer archwilio, gwasanaethu a chynnal a chadw systemau dwr poeth solar thermol ‘gweithredol’.
 • Archwilio, gwasanaethu a chynnal a chadw systemau dwr poeth solar thermol ‘gweithredol’.

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai dilyniant o’r fframwaith hwn yn arwain i brentisiaeth uwch lefel 4 mewn disgyblaeth gysylltiedig ag adeiladu neu HNC mewn Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y llwybr hwn yn datblygu eich sgiliau ar gyfer gwaith fel Plymwr L3 cymwysedig.

Ar gwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd Prentisiaid yn cyflawni'r canlynol -

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi

Cymhwyster Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar lefel 2

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwr

Dull Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.

Gofynion Mynediad

Er nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.   Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.  Yn ychwanegol, rhaid i brentisiaid:

 • Fod yn gyflogedig
 • Dros 16 oed
 • Mynychu cyfweliad ffurfiol. Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.
 • Ymgymryd â phrawf diagnostig ar sgiliau llythrennedd a rhifedd.
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Ammanford Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY