Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Sylfaen - Trin Gwallt


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth Sylfaen mewn Trin Gwallt yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn ‘ennill wrth ddysgu’. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.

Bydd y Prentis yn gyflogedig a bydd yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol i Brentisiaid (gallai hyn fod yn fwy fel y gwêl y cyflogwr yn ddoeth). Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig.

Mae’r cymhwyster galwedigaethol Lefel 2 hwn yn rhagflas cyffrous, a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd y diwydiant gwallt.  Mae’r cwrs hwn yn darparu’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n eich caniatáu i gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn. Bydd hyn nid yn unig yn datblygu eich proffesiynoldeb ar gyfer y diwydiant, ond mae hefyd yn rhoi i chi’r  cymhwyster lleiaf sydd ei angen er mwyn cymhwyso a chofrestru fel Trinydd Gwallt, fel y gallwch ddod yn Steilydd Iau.  Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau
  • Adolygiadau rheolaidd gydag ymgynghorydd hyfforddi
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

Mae’r cwrs Trin Gwallt Lefel 2 yn cynnwys wyth uned, sy’n cwmpasu unedau megis: • Torri gwallt gan ddefnyddio technegau sylfaenol • Lliwio a goleuo gwallt • Ymgynghori â chleientiaid a’u cynghori

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster Trin Gwallt, rydych hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i Lefel 3.

Dull Asesu

Defnyddir gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle at ddibenion asesu. Gellir gwneud yr asesiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

Gofynion Mynediad

Nid oes yna ofynion lleiafswm y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ar gyfer y fframwaith hwn o ran mynediad neu brofiad blaenorol; fodd bynnag, mae cyflwyniad personol priodol a hylendid personol yn hanfodol.

Mae sgiliau ymarferol, trefniadol a chymdeithasol gyda lefel uchel o ddeheurwydd a chydsymudiad hefyd yn hanfodol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY