Ffon: 01554 748179

Therapi Harddwch Lefel 3


Corff Dyfarnu:

VTCT

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Cynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol Lefel 3 hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau harddwch a enillwyd ar Lefel 2. Byddwch yn parhau i feithrin eich hyder a’ch creadigrwydd wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn yn ogystal â dysgu sut i roi cyngor ar driniaethau a chynhyrchion harddwch. Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gymhwyster lefel uchel sy’n ehangu ar sgiliau harddwch Lefel 2. Bydd yn rhoi’r sgiliau harddwch ymarferol uwch i chi ar gyfer dilyniant gyrfaol pellach yn y diwydiant harddwch. Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol. Byddwch yn cael eich asesu trwy gwblhau profion sgiliau ymarferol, ac aseiniadau ysgrifenedig, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Yn ogystal, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad allanol, a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd hyd yn oed ymhellach.  Bydd canolbwyntio ar ofal cwsmer rhagorol a chyfathrebu da yn eich helpu i ddatblygu ar gyfer gyrfa mewn Harddwch, gyda’n tîm arbenigol yn eich cefnogi i wella neu ddatblygu eich sgiliau i’ch cynorthwyo i ddringo’r ysgol yn y busnes harddwch neu ddiwydiannau cysylltiedig.

Rhaglen Nodweddion

Mae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd, sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac sy’n eich galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. Cewch eich cefnogi i gael y sgiliau harddwch uwch sydd eu hangen ar gyfer y diwydiant trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad.  Mae gan y Salon gysylltiadau cryf ag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol. Yn ogystal, mae gennym siaradwyr gwadd o gwmnïau harddwch mawr sydd yn darparu cyfleoedd cyfoethogi i’n myfyrwyr mewn seminarau gweithdy.

Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr a cheir cipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant harddwch trwy deithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.  Byddwch hefyd yn cael cyfle i wylio gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac i gymryd rhan mewn arddangosiadau undydd pwrpasol ar y tueddiadau a’r ffasiynau diweddaraf yn y diwydiant.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i fyd gwaith. Gall gwneud yr hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. Bydd cyfleoedd gyrfaol yn eich galluogi i symud ymlaen ar ôl y cwrs hwn i therapïau cyflenwol Lefel 3 neu i salonau, gwestai, sbaon iechyd a ffitrwydd, gwaith teledu, ffilm, theatr a’r cyfryngau, llongau gwyliau, siopau adrannol yn y DU a Hunangyflogaeth / gwaith symudol / lleoliadau yn y cartref.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs Harddwch Lefel 3 yn cynnwys saith uned, dros flwyddyn, sy’n cwmpasu unedau megis triniaethau tylino’r corff, triniaethau trydanol i’r wyneb, triniaethau trydanol i’r corff a thriniaethau therapi cerrig. Ochr yn ochr â’ch cymhwyster harddwch, byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd.

Dull Asesu

Asesir unedau yn fewnol. Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, prosiectau a phrofion ysgrifenedig.  Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.  Bydd portffolio yn cynnwys aseiniadau, llyfrau gwaith theori, gwaith a asesir yn ymarferol ac arholiadau gorfodol.

Gofynion Mynediad

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar ennill cymhwyster Lefel 2. Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 3 feddu ar: O leiaf 5 TGAU gradd A* - C a rhaid iddynt gynnwys Saesneg a Mathemateg. Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn hanfodol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY