Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Uwch Astudiaethau Ceffylau


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Rhwng 12 a 24 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 4 lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig a fydd yn gallu cymryd cyfrifoldeb am drefnu iard.  Byddant yn gallu cymryd yr awenau ac edrych ar ôl nifer o geffylau a merlod mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.  Bydd ganddynt y profiad i reoli staff/myfyrwyr a dangos gwybodaeth gyffredinol o faterion busnes sy’n berthnasol i geffylau.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentisiaeth.  Byddant yn mynychu’r coleg am ddydd fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda’r Ymgynghorwr Hyfforddi i gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 4 o fewn y raddfa amser gytunedig. 

Rhaglen Nodweddion

 • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Mae Ffioedd Arholiad wedi eu cynnwys fel rhan o’r cwrs
 • Mae angen Lleoliadau Profiad Gwaith fel rhan o gynnwys y cwrs
 • Bydd Siaradwyr Gwadd mewn meysydd arbenigol yn cyflwyno sesiynau unigryw fel rhan o’r cwrs

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gan Brentisiaid sy’n cwblhau eu Prentisiaeth Uwch yn llwyddiannus gyfleoedd i symud ymlaen o fewn y diwydiant, neu i gyrsiau Addysg Uwch megis HNC/D, Gradd Sylfaen neu Radd.   Mae esiamplau o gyrsiau sydd ar gael ar draws Cymru a’r DU yn cynnwys:-

 • Rheolaeth Ceffylau   
 • Gwyddor Ceffylau
 • Astudiaethau Ceffylau
 • Hyfforddiant ac Ymddygiad Ceffylau

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys: -

 • Tystysgrif Lefel 4 mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau
 • Tystysgrif Lefel 4 mewn Egwyddorion Gofal a Rheolaeth Ceffylau

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Llythrennedd Digidol Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Arholiad BHS Cam 4 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau y mae modd ei sefyll yn Uned Geffylau Coleg Sir Gâr ym Mhibwrlwyd.

Bydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

 • BHS Cam 3 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau
 • Diploma Seiliedig ar Waith Lefel 3 mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau
 • Diploma NVQ Lefel 3 Seiliedig ar Waith mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau
 • Prawf A y Pony Club

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Mae angen Aelodaeth Aur o Gymdeithas Ceffylau Prydain.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY