Ffon: 01554 748179

Rheolaeth Anifeiliaid Lefel 3


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Dwy Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Diploma Estynedig City & Guilds Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid yn gyfwerth â Safon Uwch ac mae'n cwmpasu astudiaethau ymarferol ac academaidd. Mae'r myfyrwyr yn ymwneud ag astudio'r anifeiliaid, gofalu amdanynt a'u bridio ar y safle yn ogystal â chael cyfle i astudio anifeiliaid mewn lleoliadau oddi ar y safle. Weithiau caiff ymweliadau â sefydliadau anifeiliaid arbenigol eu trefnu er mwyn ehangu gwybodaeth y myfyrwyr am y diwydiant gofal anifeiliaid.

Mae'r cymhwyster Lefel 3 hwn wedi'i gynllunio i fodloni anghenion dysgwyr sydd efallai'n dymuno gweithio yn y diwydiant rheolaeth anifeiliaid / amgylcheddol neu symud ymlaen i hyfforddiant pellach neu i addysg uwch yn y meysydd hyn neu rai cysylltiedig. Mae'n caniatáu i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth greiddiol wrth ymarfer sgiliau y gellid eu defnyddio mewn gwaith yn y diwydiant ar dir. Mae'r cwrs yn cynnwys wyth wythnos o brofiad gwaith gorfodol dros ddwy flynedd.

Bydd y dysgwyr yn cwblhau Diploma 90 credyd ym mlwyddyn 1 ac yn amodol ar gynnydd boddhaol, Diploma 120 credyd neu Ddiploma Estynedig 180 credyd ym mlwyddyn 2. Fel rhan o'r rhaglen bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh. Bydd yna gyfleoedd hefyd i wneud TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

Rhaglen Nodweddion

 • Mae'r uned anifeiliaid gyfoes newydd ym Mhibwrlwyd yn cynnwys ystafell anifeiliaid dyfrol arbenigol sy'n gartref i ystod o rywogaethau dyfrol dwr croyw trofannol, morol a dwr oer, uned anifeiliaid egsotig sy'n gartref i ystod eang o rywogaethau o ymlusgiaid, amffibiaid ac infertebratau, ystafell mamaliaid bach yn cynnwys rhywogaethau mamaliaid dof ac egsotig, ystafell gwastrodi cwn, a thy adar sy'n gartref i nifer o rywogaethau adar, cwningod a moch cwta
 • Weithiau caiff teithiau maes ac ymweliadau eu trefnu fel rhan o'r cwrs ac maent yn ymwneud yn uniongyrchol â'r aseiniadau a'r ymchwil sydd angen cael eu gwneud gan y myfyrwyr er mwyn cyflawni unedau penodol
 • Mae gan gampws Pibwrlwyd hefyd nifer o gynefinoedd bywyd gwyllt i fyfyrwyr astudio ynddynt gan gynnwys ardal goetir heb gael ei chyffwrdd, Nant Pibwr, pwll bywyd gwyllt, gwrychoedd a glaswelltir
 • Gall fod angen i ddysgwyr gofnodi arsylwadau o ymddygiad anifeiliaid wrth fonitro da byw neu fonitro poblogaeth bywyd gwyllt, a gwneud arolygon o gynefinoedd; rhaid i fyfyrwyr gael eu camera eu hunain ar gyfer ymweliadau a sesiynau ymarferol er mwyn casglu gwybodaeth ar gyfer eu haseiniadau / portffolios
 • Mae gan ddysgwyr fynediad i gymorth dysgu a ddarperir gan y Ganolfan Cymorth Astudio
 • Mae cynrychiolwyr myfyrwyr a gaiff eu hethol yn cyflwyno barnau'r dosbarth ac yn trafod materion yn ymwneud â'r cwrs yn ystod cyfarfodydd rheolaidd tîm y cwrs. Cynhelir cyfarfodydd rhwng staff a chynrychiolwyr myfyrwyr bob tymor

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cymhwyster hwn yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch ac i yrfaoedd ym mhob agwedd ar y diwydiant gofal anifeiliaid. Caiff dysgwyr llwyddiannus sy'n cyflawni'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid gyfle i symud ymlaen i'r Radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid neu'r BSc (Anrh) mewn Ymddygiad a Lles Anifeiliaid a ddilysir gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ac a gyflwynir ar Gampws Pibwrlwyd Coleg Sir Gâr. Mae'r llwybrau gyrfa posibl yn cynnwys: rheoli cyndai a chathdai, gwastrodi, lles anifeiliaid, ecoleg a gwaith cadwraeth, cynorthwywyr nyrsio anifeiliaid, elusennau anifeiliaid, bridio anifeiliaid arbenigol, technegydd anifeiliaid, gwaith achub ac ailsefydlu anifeiliaid.

Cynnwys y Rhaglen

Er mwyn ennill y Diploma Estynedig C&G Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid, mae angen i ddysgwyr gyflawni 70 o gredydau o'r unedau gorfodol a 110 o gredydau pellach o'r detholiad o unedau eraill a gyflwynir gan y coleg bob blwyddyn. Mae angen cyfanswm o 180 credyd er mwyn cyflawni'r cymhwyster. Mae 90 o gredydau a enillir ar lefel Diploma Lefel 3 yn cyfrannu at y cyfanswm hwn. Caiff y detholiad o unedau a gyflwynir gan y coleg bob blwyddyn academaidd eu pennu gan y tîm Astudiaethau Anifeiliaid gan ddibynnu ar anghenion y cwrs a'r staff a'r adnoddau sydd ar gael.

Unedau Gorfodol:

 • Uned 301 - Deall a Hybu Iechyd Anifeiliaid (10 credyd)
 • Uned 302 - Rheoli Llety Anifeiliaid (5 credyd)
 • Uned 303 - Deall Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid (10 credyd)
 • Uned 304 - Cynllunio a Monitro Gwaith Bwydo Anifeiliaid (5 credyd)
 • Uned 305 - Deall Egwyddorion Bioleg Anifeiliaid (10 credyd)
 • Uned 306 - Ymgymryd â Thrin Anifeiliaid a Gweithio'n Ddiogel (10 credyd)
 • Uned 307 - Ymgymryd ac Adolygu Profiad Cysylltiedig â Gwaith yn y Diwydiannau ar Dir (10 credyd)
 • Uned 308 - Ymgymryd â Phrosiect Ymchwil yn y Sector ar Dir (10 credyd)

Unedau Dewisol:

 • Uned 309 - Rheoli Busnes yn y Sector ar Dir (10 credyd)
 • Uned 310 - Deall a Dehongli Ymddygiad a Chyfathrebu Anifeiliaid (10 credyd)
 • Uned 311 - Deall Egwyddorion Nyrsio Anifeiliaid (10 credyd)
 • Uned 312 - Deall Lles Anifeiliaid a Datblygu Bridiau (10 credyd)
 • Uned 313 - Gwastrodi Cwn (10 credyd)
 • Uned 314 - Deall Egwyddorion a Gweithredu Arferion Iechyd a Hwsmonaeth Anifeiliaid Egsotig (10 credyd)
 • Uned 316 - Cynllunio Siop Anifeiliaid Anwes a Rheoli Anifeiliaid (10 credyd)
 • Uned 317 - Deall Egwyddorion Bridio Anifeiliaid a Geneteg (10 credyd)
 • Uned 319 - Deall Egwyddorion Maetheg Anifeiliaid (10 credyd)
 • Uned 321 - Deall Egwyddorion a Gweithredu Arferion Iechyd a Rheolaeth Adar (10 credyd)
 • Uned 323 - Cymryd rhan mewn gwaith Cynllunio Busnes a Gwelliant yn y Sector ar Dir (10 credyd)
 • Uned 324 - Deall Egwyddorion Hwsmonaeth a Rheolaeth Anifeiliaid Dyfrol (10 credyd)
 • Uned 325 - Deall Egwyddorion a Chynnal Arolygon Poblogaeth Bywyd Gwyllt, Ecoleg a Chadwraeth (10 credyd)
 • Uned 326 - Deall ac Ymgymryd â Rheoli ac Adfer Bywyd Gwyllt (10 credyd)
 • Uned 328 - Ymgymryd â Marchnata Adwerthol ar gyfer y Sector ar Dir (10 credyd)
 • Uned 329 - Gweithredu Arferion Iechyd, Trin a Hwsmonaeth Ceffylau (10 credyd)
 • Uned 333 - Deall Egwyddorion Etifeddiad a Thrin Genynnau (10 credyd)

Dull Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu'n ymarferol a thrwy aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau, cyflwyniadau a phrofion ysgrifenedig. Ar y lefel hon mae disgwyl i'r myfyriwr hefyd ymgymryd â phrosiect ymchwil mawr yn y sector amgylcheddol ac ar dir.

Gofynion Mynediad

Pump TGAU gradd A* - C (yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU (A* - C) mewn naill ai Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY