Ffon: 01554 748179

Gwasanaethau Cyhoeddus L2


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cynlluniwyd y cwrs hwn i’ch ysbrydoli ac i ennyn brwdfrydedd ynoch i ystyried gyrfa yn y sector gwasanaethau cyhoeddus.

Trwy gydol y flwyddyn cewch gyfle i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach am y diwydiant gwasanaethau cyhoeddus, a fydd yn ategu ac yn gwella eich sgiliau fel gweithiwr gwasanaethau cyhoeddus uchelgeisiol. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i gwrs Gwasanaethau Cyhoeddus L3, Antur Awyr Agored L3 neu Chwaraeon L3.  

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.  Mae yna lawer o gyfleoedd i gwrdd â phersonél Gwasanaethau Cyhoeddus o amrywiaeth o gefndiroedd gan gynnwys yr Heddlu, y Fyddin, y Môr-filwyr Brenhinol, y Llu Awyr Brenhinol (RAF) a'r Gwasanaeth Tân ac Achub.  Cewch gyfle hefyd i fynychu cystadleuaeth Gwasanaethau Cyhoeddus flynyddol lle rydych yn cystadlu gyda dysgwyr Gwasanaethau Cyhoeddus eraill o bob rhan o’r DU.

Fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r meysydd astudio yn cynnwys iechyd a ffitrwydd, gweithgareddau anturus, gwirfoddoli a chyflogadwyedd. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, astudio annibynnol a sgiliau dysgu/meddwl. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn prosiectau gyda grwpiau cymunedol lleol a phartneriaid y coleg er mwyn cael cipolwg ar gyfleoedd cyflogaeth o fewn y sector. Bydd y cyfle i redeg ac arwain digwyddiadau yn datblygu hyder a sgiliau cyfathrebu.

Dilyniant a Chyflogaeth

Nod y cwrs hwn yw datblygu gwybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth er mwyn bod yn barod i symud ymlaen i lwybrau helaeth yn y coleg. Gall cyfleoedd dilyniant gynnwys astudio ar lefel bellach, llwybrau prentisiaethau neu gyflogaeth.

Mae llwybrau dilyniant yn dibynnu ar gyflawniadau ar L2. Disgwylir i ddysgwyr gwblhau gyda phroffil teilyngdod llawn neu uwch a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Mae symud ymlaen yn amodol ar gyfweliad.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys 12 uned, a all gynnwys:

Rôl a Gwaith y Gwasanaethau Cyhoeddus

Dinasyddiaeth, Cymdeithas a'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Sgiliau Gweithio ar gyfer y Sector Cyhoeddus

Tirlywio gyda Map a Chwmpawd

Iechyd a Ffitrwydd

Effeithiau Trosedd ar Gymdeithas ac Unigolion

Gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus

Ymwybyddiaeth Gymunedol a Diwylliannol

Hyrwyddo Darpariaeth Gwasanaethau Cyhoeddus

Gweithgareddau Anturus

 

Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

Dull Asesu

Mae’r ddwy uned graidd yn cynnwys arholiad ar-lein ac fe’u hasesir yn allanol Caiff yr asesiadau sy’n weddill eu dyfeisio gan diwtoriaid y cwrs, a’u hasesu’n fewnol.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 2 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith, Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Fathemateg. Derbynnir dilyniannau o Lefel 1 Chwaraeon yn ogystal.

Asesir yr holl fyfyrwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY