Ffon: 01554 748179

BA (Anrh) Cerflunio: Castio, Cerfio, Llunio


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd yn llawn amser, neu fwyafswm o 60 credyd fesul blwyddyn academaidd ar gyfer astudio rhan-amser.

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W130

Mae'r cwrs Cerflunio: Castio, Cerfio, Llunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn rhaglen astudio strwythuredig, a gyflwynir mewn stiwdios gyda'r cyfarpar angenrheidiol gan staff sydd yn artistiaid proffesiynol ac sydd â phroffiliau arddangos cenedlaethol a rhyngwladol parhaus. Caiff y dosbarthiadau eu dysgu trwy sesiynau ymarferol. Mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn dysgu gweithio mewn metel - castio efydd a haearn - modelu, weldio, gweithio mewn carreg a phren mewn gweithdai pwrpasol gyda grwpiau o faint bach, gan ddysgu trwy brofiad ymarferol mewn amgylchedd cynhwysol diogel.

Yn yr ail a'r drydedd flwyddyn caiff dulliau unigol eu cefnogi gan ddarlithwyr y mae eu hymarferion eu hunain yn cynnwys: castio efydd a haearn, cerflunio digidol, gosod, celfyddyd benodol i safle, celf amgylcheddol, celf drawsddisgyblaethol, celf gyhoeddus a gwaith gof. Mae'r holl fyfyrwyr yn mynd i'r afael â maes eang cerflunio cyfoes fel eu bod yn gallu arbenigo a gwireddu hoffterau unigol, ac ymwneud â'r posibilrwydd o weithio ar draws ffiniau a thechnolegau i fynd ar ôl diddordebau a sgiliau personol. Caiff dialog ei annog ar draws adrannau, er mwyn cynnig cyfleoedd am gydweithio a rhyngweithio cyffrous.

Rhaglen Nodweddion

Byddwch yn astudio mewn ysgol gelf draddodiadol, a adeiladwyd yn bwrpasol yn y 1970au. Mae ein hysgol gelf yn cynnig gweithfannau unigol i chi a stiwdios ar gyfer bywluniadu, castio efydd, gwaith coed, gwaith plastr, cerfio cerrig, castio haearn a cherflunio digidol.

Mae'r cwrs yn cefnogi datblygiad eich ymarfer stiwdio gan roi pwyslais ar ddysgu crefft a sgil gwneud cerfluniau. Mae darlithoedd a dialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o safbwynt hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel eich bod yn barod i ymchwilio i'ch diddordebau eich hun a'u mapio. Mae'r cyfleoedd mynych i gymryd rhan mewn arddangosfeydd cyhoeddus a digwyddiadau yn y DU a dramor yn eich paratoi'n broffesiynol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd posibl. Mae'r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol. Mae'r gallu hwn i feddwl yn greadigol a gaiff ei ddysgu, sydd yn gysylltiedig ag ymarfer cerflunio celfyddyd gain, yn dod yn gynyddol bwysig ym myd masnach a busnes.

Dilyniant a Chyflogaeth

Cerflunydd / artist hunangyflogedig, cynorthwy-ydd artist, entrepreneur, cynllunydd golygfeydd llwyfan, therapydd celf, adeiladwr setiau, gweithiwr sector cyhoeddus, addysgwr, curadur arddangosfa, beirniad celf / ymchwilydd newyddiadurol, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), athronydd, arloeswr ac ati.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl: Modelu, Gwneud Mowldiau a Chastio, Ffabrigo Dur, Cerflunio Clai, Cerfio, Llunio a Ffabrigo, Datblygu Iaith Weledol, Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Sgiliau Stiwdio, Prosiect Celf a Dylunio Deongliadol, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dull Asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Cwrs Fideo

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W130. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY