Ffon: 01554 748179

Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu QCF Lefel 2 (Sylfaen)


Corff Dyfarnu:

AAT

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae hwn yn fan dechrau delfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn cyfrifeg neu gyllid.  Pwrpas y cwrs yw cynnig sylfaen ar gyfer y wybodaeth a'r sgiliau cyfrifyddu craidd sydd eu hangen i symud ymlaen naill ai i gyflogaeth neu astudio pellach. Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd newydd adael yr ysgol yn ogystal ag i oedolion sydd yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl seibiant neu ar gyfer unrhyw un sydd yn dymuno newid gyrfa. Mae’r cwrs yn agored i’r rheiny sydd yn gweithio a’r rheiny nad ydynt ar hyn o bryd mewn swydd. Hefyd, gallai’r cymhwyster hwn helpu rhywun sydd eisoes yn gweithio mewn rôl gyllid lefel mynediad i symud ymlaen yn eu gyrfa trwy gynnig datblygiad a chydnabyddiaeth ffurfiol iddynt o’u sgiliau.

Rhaglen Nodweddion

Bydd myfyriwr sydd yn cwblhau’r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau mewn cofnodi dwbl a bydd yn deall sut i ddefnyddio dyddlyfrau, cyfrifon rheoli a mantolen brawf. Hefyd, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio pecyn meddalwedd cyfrifyddu, sut i brosesu gwybodaeth ariannol yn unol â gweithdrefnau ac atodlenni’r cwmni, a sut i ddarparu gwybodaeth i gydweithwyr, cyflenwyr a/neu gwsmeriaid yn ôl y gofyn.

Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r Corff Proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk.

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y sgiliau cyfrifeg a ddatblygir trwy astudio'r cymhwyster hwn yn galluogi myfyriwr i chwilio am waith yn hyderus a/neu symud ymlaen i'r lefel ddysgu nesaf.

Gall y sgiliau cyllid, cyfrifeg, busnes a chyfathrebu a ddatblygir yn y Dystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu arwain at gyflogaeth fel: • gweinyddwr cyfrifon • cynorthwy-ydd cyfrifon • clerc cyfrifon taladwy • clerc llyfr pryniadau/llyfr gwerthiant • technegydd cyfrifyddu dan hyfforddiant • cynorthwy-ydd cyllid dan hyfforddiant

Y wybodaeth gyfrifeg a chyllid a ddatblygir yn y cymhwyster hwn yw’r wybodaeth greiddiol sydd hefyd ei hangen ar gyfer y sgiliau cyfrifeg ac ariannol lefel uwch a ddatblygir yng Nghymwysterau Cyfrifyddu Uwch a Chyfrifyddu Proffesiynol AAT.

Cynnwys y Rhaglen

Mae Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu yn cwmpasu ystod o sgiliau sylfaenol cyfrifyddu a chyllid mewn pum uned orfodol:

• Trafodion Cadw Cyfrifon • Rheolyddion Cadw Cyfrifon • Elfennau Costiadau • Defnyddio Meddalwedd Cyfrifyddu • Gweithio'n Effeithiol mewn Cyllid.

Caiff pedair uned eu hasesu'n unigol mewn asesiadau diwedd uned, ond mae'r cymhwyster hwn hefyd yn cynnwys asesiad synoptig y mae myfyrwyr yn ei sefyll tuag at ddiwedd y cymhwyster. Mae’r asesiad synoptig yn tynnu ar, ac yn asesu, gwybodaeth a dealltwriaeth ar draws y cymhwyster.

Dull Asesu

Mae’r asesiadau yn y cymhwyster hwn yn ymarferol ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser. Bydd ystod o fathau o gwestiynau a fformatau yn cael eu cyflwyno i fyfyrwyr yn yr asesiad. Gall y rhain gynnwys cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau yn y gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.

Gofynion Mynediad

Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu.  Fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o lwyddiant, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gyda safon dda mewn Saesneg a Mathemateg.  Os oes gan fyfyrwyr unrhyw gymwysterau ysgol neu goleg perthnasol eraill, gradd neu rywfaint o brofiad cyfrifyddu, mewn amgylchiadau penodol efallai bydd y rhain yn caniatáu i fyfyrwyr hawlio eithriadau.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY