Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BSc (Anrh) Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen radd dwy flynedd ran-amser hon yn cael ei dilysu a'i achredu gan PCYDDS a bwriedir iddi ddarparu rhaglen astudio gydlynol sy'n datblygu'r sgiliau damcaniaethol, ymarferol a rheolaeth sy'n angenrheidiol i gwrdd â gofynion diwydiant deinamig sy'n newid yn gyflym.

Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymhwyster sy'n addas ar gyfer y bobl hynny sydd eisoes yn ymarfer, y rheiny sy'n bwriadu ymarfer fel gweithwyr adeiladu proffesiynol a'r rheiny sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach.  Mae cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu gradd BSc (Anrh) mewn Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu.

 


Nodweddion y RhaglenPrif nod y cwrs yw diwallu anghenion newidiol yr amgylchedd adeiledig trwy baratoi'r rheiny sy'n astudio ar y lefel hon i ennill gradd gydnabyddedig sy'n cwrdd ag anghenion y diwydiant ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i'r rheiny sy'n dymuno symud ymlaen i, neu fynd mewn i, ystod o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â gwaith adeiladu megis technoleg bensaernïol, rheolaeth prosiectau, rheoli adeiladu, gwaith syrfëwr, rheolaeth safleoedd, cynnal a chadw a gwasanaethau.


Cynnwys y RhaglenMae'r rhaglen fodiwlaidd yn cynnwys pum modiwl (cyfanswm o 120 o gredydau Lefel 6).

 

Modiwlau ym Mlwyddyn 1 - 

Contract Adeiladu a Chyfraith Amgylcheddol

Technoleg Adeiladu ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy

Astudiaethau Rheolaeth Adeiladu

 

Modiwlau ym Mlwyddyn 2 - 

Prosiect Grwp Integredig

Traethawd Hir (8,000 o eiriau)


Asesu'r RhaglenBydd asesiad Blwyddyn 1 trwy dri aseiniad modiwl a thri arholiad

Bydd asesiad Blwyddyn 2 trwy aseiniad prosiect grwp integredig a thraethawd hir 8,000 o eiriau


Gofynion y Rhaglen  • Gradd sylfaen, cymhwyster HND cysylltiedig yn dibynnu ar reoliadau PCYDDS
  • Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol.  Gellir cael manylion pellach gan diwtor y cwrs.

Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.