Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Sylfaen Galwedigaethau Trywel (Bricwaith)

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r llwybr hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth sylfaen Galwedigaethau Trywel a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Bydd dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaeth sylfaen Galwedigaethau Trywel yn gwneud gwaith mewn meysydd megis:

Gosod allan a chodi adeileddau gwaith maen bric a bloc a gosod systemau draenio.


Nodweddion y RhaglenFel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg.

Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

 

Mae’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel yn cynnwys:

  • Iechyd a Diogelwch yn y diwydiant adeiladu
  • Cydymffurfio ag arferion gwaith cynhyrchiol yn y gweithle
  • Codi adeileddau gwaith maen yn y gweithle
  • Symud, trin a storio adnoddau yn y gweithle
  • Gosod allan adeileddau gwaith maen yn y gweithle

Gosod draeniau yn y gweithle


Dilyniant a ChyflogaethDilyniant i raglenni prentisiaeth a fydd yn darparu datblygiad a dealltwriaeth bellach o grefftau yn y diwydiant adeiladu.


Cynnwys y RhaglenBydd y llwybr hwn yn datblygu eich sgiliau ar gyfer gwaith fel Briciwr ar lefel sylfaen.

Ar gwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd Prentisiaid yn cyflawni'r canlynol -

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel

Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics

Cymhwyster Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar lefel 1

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwr


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.


Gofynion y RhaglenEr nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.   Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.  Yn ychwanegol, rhaid i brentisiaid:

  • Fod yn gyflogedig
  • Dros 16 oed
  • Mynychu cyfweliad ffurfiol. Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.

 Ymgymryd â phrawf diagnostig ar sgiliau llythrennedd a rhifedd.


Costau YchwanegolBydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd a phrynu eu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys Bŵts Diogelwch, Sbectol Diogelwch, Het Galed a Dillad Llachar.