Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Sylfaen Plastro (Adeiladu)

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r llwybr hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth sylfaen Plastro a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Bydd dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaeth sylfaen Plastro yn gwneud gwaith mewn meysydd megis:

Rhoi deunyddiau plastro ar arwynebau mewnol, gosod sgridiau tywod a sment, sefydlogi byrddau plastr a chynhyrchu mowldiau gwrthdro.


Nodweddion y RhaglenFel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg. Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

Mae’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Plastro (Adeiladu) yn cynnwys:

 • Iechyd a Diogelwch yn y diwydiant adeiladu
 • Cydymffurfio ag arferion gwaith cynhyrchiol yn y gweithle
 • Rhoi plastr gorffennu ar arwynebau a baratowyd yn y gweithle
 • Rhoi rendro solet ar arwynebau cefndir a chynhyrchu gorffeniadau yn y gweithle
 • Cynhyrchu gorffeniadau plastro solet mewnol yn y gweithle
 • Gosod lloriau sgrîd yn y gweithle
 • Cynhyrchu cydrannau plastr ffibrog yn y gweithle
 • Symud, trin a storio adnoddau yn y gweithle

Dilyniant a ChyflogaethByddai dilyniant o’r fframwaith hwn yn arwain i raglen lefel 3 prentisiaeth plastro. 


Cynnwys y RhaglenBydd y llwybr hwn yn datblygu eich sgiliau ar gyfer gwaith fel Plastrwr ar lefel sylfaen. Ar gwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd Prentisiaid yn cyflawni'r canlynol -

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Plastro (Adeiladu)

Diploma Lefel 2 mewn Plastro

Cymhwyster Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar lefel 1

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwr


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.


Gofynion y RhaglenEr nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.  Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.  Yn ychwanegol, rhaid i brentisiaid:

 • Fod yn gyflogedig
 • Dros 16 oed
 • Mynychu cyfweliad ffurfiol. Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.
 • Ymgymryd â phrawf diagnostig ar sgiliau llythrennedd a rhifedd.