Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Technoleg Cerdd a Pherfformiad Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenOs ydych yn frwdfrydig am gerddoriaeth dda, yna archwiliwch a datblygwch eich holl sgiliau sy’n gysylltiedig â chreu, cynhyrchu a pherfformio sgiliau electronig cyfoes yma yng Ngholeg Sir Gâr!

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r wybodaeth bynciol eang a helaeth a fydd yn cwmpasu ystod eang o dechnegau cyfansoddi a chynhyrchu gan ddefnyddio meddalwedd o safon y diwydiant ac amrywiaeth o offerynnau a phrosesyddion caledwedd.

Bydd y profiadau ymarferol hyn yn eich caniatáu i adeiladu portffolio sy'n eich hyrwyddo chi ar gyfer addysg uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth. Byddwch yn ennill sgiliau ymarferol a fydd yn meithrin eich hyder yn eich archwiliad creadigol, a fydd yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi wrth dderbyn profiadau ymarferol o’r radd flaenaf.


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i addysg uwch ac yn y pen draw i fyd gwaith. Bydd ein Cwrs L3 yn dysgu’r sgiliau technegol a pherfformiad i chi er mwyn gwneud i'ch gwaith sefyll allan a bydd yn rhoi’r wybodaeth a'r ysbrydoliaeth i chi i archwilio eich syniadau cerddoriaeth eich hun.  Gyda ffocws ar y gwaith ymarferol, byddwch yn creu eich cyfansoddiadau cerddorol eich hun yn ein stiwdios recordio byw neu’n defnyddio meddalwedd a thechnoleg fodern yn ein switiau MAC sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae’r adran yn gartref i Academi Gerdd Roland yn ogystal ag ystafelloedd ymarfer a pherfformio.

Hefyd mae gan fyfyrwyr fynediad i’r gofod theatr newydd 120-sedd ar gyfer eu dysgu ac ymarfer. Mae gan ein hadran gerdd gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol yn ogystal â chymryd rhan yn ein Hacademïau Perfformio Cerddoriaeth a gweithio gydag ymarferwyr ymweliadol y diwydiant.


Dilyniant a ChyflogaethMewn maes pwnc sy'n cwmpasu ystod anhygoel o bynciau a disgyblaethau, mae cyflogadwyedd yn ffactor allweddol sydd wedi’i integreiddio i'r cwrs.  Rydym yn ymroddedig i roi i chi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu gyflogaeth.

Mae’r twf mewn technoleg ddigidol wedi arwain at gynnydd mewn swyddi ac mae’n amser hynod gyffrous i’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru. Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r sgiliau trosglwyddadwy a allai eich arwain at hyfforddi mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau megis fel cerddor, peiriannydd sain, technegydd sain, therapydd cerdd neu athro.

Gall dysgwyr sydd â graddau addas ar Lefel 2 symud ymlaen i’r cyrsiau Lefel 3 mewn Technoleg Cerdd.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs Diploma Lefel 2 RSL ar gyfer Ymarferwyr Cerdd yn cynnwys unedau, sydd yn cwmpasu er enghraifft:

  • Cerddoriaeth Fyw
  • Dilyniannau a Chynhyrchu Cerddoriaeth
  • Recordio a Chynhyrchu Digidol
  • Y Diwydiant Cerddoriaeth

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys naill ai Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (Ôl-16) neu Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.


Asesu'r RhaglenCaiff y cwrs ei asesu’n barhaus a bydd yn cynnwys aseiniadau gwaith theori a gwaith ymarferol.


Gofynion y RhaglenBydd angen i bob ymgeisydd fynychu cyfweliad ac arddangos lefel gallu.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 gael o leiaf 4 TGAU gradd A* - C. Dylai un ohonynt fod naill ai’n Fathemateg neu Saesneg.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.