Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyfryngau Digidol Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenSianelwch eich brwdfrydedd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad personol a chreadigol.  Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd eisiau ymestyn eu profiad o Gyfryngau Digidol, ac adeiladu portffolio o brosiectau ymarferol. Byddwch yn cael y cyfle i ennill ystod eang o sgiliau technegol, o ffilmio i wneud animeiddiad.

Mae’r unedau sector yn eich cyflwyno i rai sgiliau eang sy’n tanategu’r wybodaeth am y diwydiant cyfryngau digidol. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn barod ar gyfer dilyniant i L2. Byddwn yn meithrin eich talentau gan ganolbwyntio ar sgiliau ymarferol y mae’r diwydiant eu hangen yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o’r theori a’r egwyddorion trwy ysgrifennu a chymhwyso ymarferol. Mae’r mwyafrif o fyfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel dilyniant i’r Lefel 2 UAL Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol, er mae’n bosibl y gall eraill ddewis llwybr astudio pellach arall neu ddewis cyflogaeth. Byddwch yn cael y cyfle i ddod â’ch syniadau’n fyw gan ddefnyddio’r technegau digidol diweddaraf.


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy, y priodoleddau a’r ymddygiadau sydd eu hangen i symud ymlaen i astudio’r Cyfyngau Digidol ymhellach ar lefel dau ac yn y pen draw i fyd gwaith.

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu’r sgiliau hyn drwy gyfrannu i syniadau newydd ac arbrofi. Bydd prosiectau ysgogol ac arloesol yn eich herio i feddwl am sut rydych yn creu ffilm. Mae gan ein hadran cyfryngau creadigol a digidol gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio a gallech gael y cyfle i gofrestru ac ennill gwobrau ffilm a theledu cenedlaethol!


Dilyniant a ChyflogaethMewn maes pwnc sy'n cwmpasu ystod anhygoel o bynciau a disgyblaethau, o animeiddio i ffotograffiaeth i gyfarwyddo fideos a chynllunio gemau fideo, bydd wastad dewis gennych o ran gyrfa yn y dyfodol.  Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiant Cyfryngau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg ein drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen  Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol Lefel 2, ac mae’n darparu sgiliau trosglwyddadwy, a all arwain at hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs Rhagarweiniad i Gyfryngau Digidol yn cynnwys 10 uned, sy’n cwmpasu er enghraifft

  • Golygu a rhannu cynnyrch cyfryngau
  • Saethu ffilm fer
  • Gwneud recordiad sain

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys naill ai Bagloriaeth Cymru Sylfaen (Ôl-16) neu Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol


Gofynion y RhaglenBydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith cyfryngau neu gelf a dylunio i’w cyfweliad.  Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.  Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 1 gael o leiaf 2 TGAU gradd A* - C.  Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs.

Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.