Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coronafeirws Cwestiynau Cyffredin.

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth hon yn eich helpu. Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn, anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y medrwn.

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

A fydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ar agor ar ôl y Pasg?

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gau pob ysgol a choleg yng Nghymru ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb ddydd Gwener 20fed Mawrth, bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn symud at ddysgu ar-lein o ddydd Llun 23ain Mawrth ymlaen.

Ar hyn o bryd, mae’n debygol y bydd ein holl addysgu ar gyfer tymor yr Haf yn digwydd ar-lein. Felly, er y bydd addysgu'n dal i ddigwydd, ni fyddwn yn cynnal dosbarthiadau ar safleoedd y coleg ar ôl y Pasg a hyd y gellir rhagweld.

A fydd arholiadau’n cael eu cynnal yn yr haf?

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na fydd arholiadau TGAU ac arholiadau Safon Uwch yr haf hwn. Dyfernir gradd deg i ddysgwyr a oedd fod i sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn i gydnabod eu gwaith, gan dynnu ar yr ystod o wybodaeth sydd ar gael. Rydym yn aros i glywed beth fydd y trefniadau ar gyfer dysgwyr ar gyrsiau galwedigaethol. Gellir cael datganiad diweddaraf Llywodraeth Cymru yma:

https://llyw.cymru/cau-ysgolion-o-20-mawrth-2020-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.90908120.37411910.1584716159-1062642513.1567412671

Sut fydd graddau Safon Uwch a TGAU yn cael eu cyfrifo?

Ar hyn o bryd, nid oes gan y coleg wybodaeth fanwl ynglŷn â sut y bydd pynciau TGAU a Safon Uwch yn cael eu graddio ar gyfer Haf 2020. Unwaith y byddwn yn gwybod mwy, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n parhau â’ch astudiaethau ar-lein, rhag ofn y bydd CBAC yn cyfeirio at bresenoldeb, cyflwyno gwaith dosbarth, cyn-bapurau a gwaith cartref i ffurfio eu barn ar y radd derfynol i'w dyfarnu i chi.

Rwyf ar gwrs galwedigaethol sy’n cynnwys gwaith ymarferol neu berfformiadau byw. Sut fyddaf i’n cael fy asesu ar gyfer y rhain os na allaf ddod i mewn i'r coleg?

Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod yr ateb i hyn. Rydym yn aros am arweiniad gan Lywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru ynghylch sut y bydd dysgwyr ar gyrsiau galwedigaethol yn cael eu hasesu’n derfynol. Cyn gynted ag y byddwn yn gwybod mwy, bydd eich tiwtoriaid yn rhoi gwybod i chi.

Alla i gael mynediad i’r llyfrgell yn ystod y cyfnod cau?

Gallwch, mae mynediad ar-lein i’r llyfrgell trwy’r ddolen isod 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Hefyd, mae’n bosibl y bydd rhywfaint o fynediad i lyfrgelloedd y campysau dros y misoedd nesaf, ond mae hyn i'w gadarnhau.

https://docs.google.com/document/d/1kAJ30lo45lrA04pT_TsTVL9tX7k_ID

Beth am fy lleoliad gwaith?

Bydd holl leoliadau gwaith coleg ac eithrio amaethyddiaeth yn cael eu hatal o ddydd Llun 23 Mawrth oherwydd sefyllfa Covid-19. Mae'n annhebygol iawn y bydd unrhyw fyfyrwyr yn gallu mynychu lleoliadau am weddill y flwyddyn academaidd hon.

A fydd Cludiant y coleg yn rhedeg?

Na - mae pob cludiant coleg wedi’i atal hyd nes y bydd hysbysiad pellach.

A oes angen i mi adrodd i'r coleg o hyd os ydw i i ffwrdd yn sâl?

Oes, bydd angen i chi ffonio swyddfa'r campws yn y ffordd arferol.

Rwyf wedi gwneud cais am gwrs, beth sy’n digwydd nawr?

Peidiwch â phoeni, rydym yn parhau i ddelio â phob cais i’r Coleg a byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich lle cyn bo hir.

Gwybodaeth am Gefnogi Dysgwyr

Alla i gael mynediad i’r gwasanaethau mentora neu gynghori o hyd?

Gallwch. Os oes gennych fentor neu gynghorwr eisoes byddant yn cysylltu â chi yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf gan ddefnyddio eu ffôn coleg fel bod gennych eu rhifau.

Bydd Mentoriaid y Coleg yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy What’s App ac, ar gyfer sesiynau hwy, trwy Google Meet neu Hangout. Os na fyddwch yn clywed oddi wrthynt am ryw reswm, yna cysylltwch â:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. - ar gyfer dysgwyr y Graig a Phibwrlwyd

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. - ar gyfer dysgwyr Rhydaman, y Gelli Aur, Ffynnon Job a Dysgwyr Seiliedig ar Waith

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. - ar gyfer dysgwyr Aberystwyth ac Aberteifi

Byddan nhw’n gwneud yn siŵr y bydd mentor yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Os nad oes gennych fentor ar hyn o bryd ond eich bod yn teimlo bod angen rhywfaint o gymorth, cefnogaeth a/neu arweiniad arnoch, yna cysylltwch â'r Cydlynydd Mentoriaid perthnasol uchod a byddant yn gallu eich helpu. Cofiwch fod y gwasanaeth Mentor ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am - 5pm.

Cynghorwyr: Os ydych eisoes yn cael cefnogaeth gan un o’n cynghorwyr bydd hyn yn parhau, ond dros y ffôn. Bydd eich cynghorwr yn cysylltu â chi i drefnu sesiynau gyda chi. Os na fyddwch yn clywed oddi wrthynt am unrhyw reswm, yna cysylltwch â:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. - Uwch Gynghorwr

Cysylltwch â Siân os ydych yn ddysgwr yng Ngholeg Sir Gâr neu Goleg Ceredigion.

Os nad ydych yn cael cefnogaeth gan ein gwasanaeth cynghori ond yn credu eich bod angen y gefnogaeth hon, yna cysylltwch â Siân uchod a bydd hi’n asesu eich sefyllfa ac yn eich cyfeirio at naill ai mentor neu gynghorwr.

Pwy ydw i’n cysylltu ag ef/hi os nad wyf yn teimlo’n ddiogel neu os oes gennyf unrhyw bryderon diogelu?

Os ydych chi'n teimlo'n anniogel ar unrhyw bwynt neu os oes gennych bryderon am rywun arall, yna mae angen i chi gysylltu ag un o'n tîm Diogelu trwy glicio ar y ddolen isod. Gallwch eu ffonio gan ddefnyddio eu rhifau ffôn symudol, anfon e-bost: besafe@colegsirgar, anfon neges drwy Ap y coleg a’r tab Be Safe neu decstio BESAFE a’ch neges i 88020.

https://docs.google.com/document/d/19gIjo71bVr7VA-SFc_QHBWE7hu333xB2gPpjDs_hwiQ/edit?usp=sharing

Cofiwch adael eich enw, manylion cyswllt a natur eich pryder a byddan nhw’n dod nôl atoch chi cyn gynted â phosibl. Os yw’n argyfwng yna ffoniwch 999.

A fydd fy LCA/GDC yn dal i gael ei dalu yn nhymor yr Haf?

Bydd, bydd eich taliadau LCA ac GDC yn parhau i mewn i dymor yr haf cyn belled â'ch bod chi’n parhau i ymgysylltu â'ch rhaglen ar-lein.

A fydd bwrsariaethau AU yn dal i gael eu talu yn yr Haf?

Byddant, os byddwch yn parhau i ymgysylltu â’ch rhaglen a chwblhau eich gwaith ar-lein, bydd eich bwrsariaeth AU yn cael ei thalu.

A fydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn dal i dalu fy ffïoedd AU?

Bydd, os byddwch yn parhau i ymgysylltu â’ch rhaglen a chwblhau eich gwaith ar-lein, bydd eich ffïoedd AU yn cael eu talu.

A fyddaf yn dal i gael cefnogaeth ar gyfer fy nghyrsiau AU?

Byddwch, os byddwch yn parhau i ymgysylltu â’ch rhaglen a chwblhau eich gwaith ar-lein, byddwch yn derbyn eich taliadau cynnal.

A fydd Graddio yn digwydd ym mis Gorffennaf?

Rydym yn dal i gynllunio ar gyfer graddio ar 7 ac 8 Gorffennaf 2020 ond efallai y bydd angen symud y dyddiad ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen i hwyrach yn y flwyddyn.