Galluogi'r Bar Hygyrchedd
App - copy

Photo: Sally Nordan

App - copy

Photo: Sally Nordan

previous arrow
next arrow

Fferm Coleg Sir Gâr.

Mae Coleg Sir Gâr yn un o’r darparwyr blaenllaw yn y DU o ran rhaglenni ar dir mewn addysg bellach.  

Lleolir cyrsiau amaethyddol, coedwigaeth, rheolaeth cefn gwlad a pheirianneg ar dir ar gampws y coleg yn y Gelli Aur, sy’n gampws fferm wedi’i adeiladu i’r pwrpas ger Llandeilo. 

 

Ffoto: Nikita Evans
Ffoto: Sally Nordan

Mae'r Coleg yn ffermio 344 hectar o dir ffrwythlon Dyffryn Tywi, 3 milltir o Landeilo a 14 milltir o Gaerfyrddin.  Ffocws fferm y Gelli Aur yw cynhyrchu llaeth o laswellt. Ceir yno 500 o wartheg godro wedi’u rhannu’n ddwy fuches, sy’n golygu bod modd gwerthuso dwy strategaeth rheoli buches wahanol. Ceir menter eidion fach hefyd, a phraidd o famogiaid bridio.

Yn ogystal, mae’r Gelli Aur yn gartref i’r Ganolfan Ymchwil Amaethyddol, sy’n anelu at hwyluso datblygiad y diwydiant amaethyddol yng Nghymru trwy drosglwyddiad rhagweithiol technoleg, a thrwy ddarparu cyngor arbenigol.

Mae Cyfleusterau Cynadledda’r Gelli Aur hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn ar gyfer seminarau a chyfarfodydd.  Mae’r cyfleusterau modern, ynghyd â thîm ymroddedig o ddarlithwyr, hyfforddwyr a staff cymorth technegol, a gwasanaeth arlwyo ardderchog sy’n cynnig bwydlenni amrywiol yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau hyfforddiant neu ddatblygiad proffesiynol.

Canolfan Anifeiliaid Bach a Cheffylau

Mae gan y Ganolfan Anifeiliaid Bach a Cheffylau, sydd wedi’i lleoli ar Gampws Pibwrlwyd, Caerfyrddin, gyfleusterau ardderchog, yn cynnwys ysgol farchogaeth dan do ac awyr agored, tŷ adar a chyfleuster gofal anifeiliaid egsotig ar gyfer ymlusgiaid, pysgod ac amffibiaid.

Mae’r staff yn y maes yn ymroddgar, yn brofiadol a thra chymwysedig ac yn sicrhau bod gan yr holl fyfyrwyr fynediad i’r amgylchedd dysgu ysgogol hwn.