Slider

Mwy Galluog a Thalentog

Diwylliant Academaidd Rhagorol (ACE)

ACE yw ein rhaglen bwrpasol yn yr adran Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr i gydnabod Diwylliant  Academaidd Rhagorol y myfyrwyr sy’n dod atom o ysgolion Sir Gaerfyrddin.  Mae cael eich dewis yn seiliedig ar broffil a thystiolaeth TGAU rhagorol; perfformiad diwylliannol neilltuol; ac uchelgais personol i ymgeisio am y cyrsiau mwyaf nodedig ym mhrifysgolion gorau’r DU.

Trwy wahoddiad yn unig y mae myfyrwyr yn rhan o’r rhaglen ACE.  Mae cael mynediad i raglen ACE yn seiliedig ar berfformwyr academaidd a dawnus profedig, sy’n cael eu nodi a’u dewis yn ôl teilyngdod ac nid ar raddau ‘disgwyliedig’: felly mae gan bob myfyriwr y cyfle i ddisgleirio.  Mae gan bob myfyriwr yn y rhaglen ACE diwtor neilltuedig ac mae mewn tiwtorialau gydag unigolion sydd hefyd yn cyflawni’n uchel, ac sydd â’r un uchelgeisiau a dyheadau. 

Rhaglen bwrpasol, deilwredig yw hi sy’n ymgorffori cynllun dysgu unigol i herio ac ymestyn dysgu - yn yr ystafell ddosbarth a thrwy ddigwyddiadau Rhwydwaith SEREN.  Caiff pob myfyriwr ACE y cyfle i gyfarfod â chyflawnwyr uchel eraill mewn rhaglenni SEREN ac UNIQ rheolaidd ac i gymharu eu hunain â’r rhagoriaeth academaidd o sefydliadau addysgol eraill.  Yng Ngholeg Sir Gâr, byddant yn cael eu gwahodd i sgyrsiau gan siaradwyr gwadd a seminarau ar  broffesiynau Meddygol a STEM; ceisiadau i ysgolion meddygol a cholegau milfeddygaeth; cyrsiau Peirianneg; dangosiadau ac arddangosiadau’r Celfyddydau Creadigol; darlithoedd yn y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol; cyfleoedd i fod yn Llysgennad Iaith ac i gynrychioli CSG o ran y Gymraeg ac Ieithoedd Tramor Modern; a chefnogaeth wrth ymgeisio am brofiad gwaith arbenigol, yn eu hamser eu hunain.  Yn ogystal, mae yna ymweliad preswyl â Rhydychen, er mwyn profi bywyd fel myfyriwr prifysgol, a’r hyn oll y mae hynny’n ei gwmpasu. Trwy’r rhaglen UNIQ.

Mae gan bob myfyriwr ACE y cyfle i astudio mewn tiwtorial Bagloriaeth Cymru ACE, dan arweiniad tiwtor arbenigol sy’n eu helpu i ganolbwyntio ar addasu’r Heriau Sgiliau i’w meysydd diddordeb ac astudiaeth dewisol nhw.  Fwyfwy, mae cyfweliadau Russell a Rhydychen a Chaergrawnt yn canolbwyntio ar y pynciau a astudir yn y Bagloriaethau a gynigir yn Lloegr, Cymru ac Ysgolion Rhyngwladol.   Trwy ddewis Bagloriaeth Cymru, nid yn unig y gall ein myfyrwyr ennill pwnc Safon Uwch arall, gydag union yr un gwerth UCAS, ond hefyd gallant gystadlu yn erbyn yr ymgeiswyr eraill sy’n gwneud ceisiadau am leoedd ar yr un cyrsiau.  Caiff ei chydnabod fel ased amhrisiadwy i ategu eu pynciau gwybodaeth benodol.

Gofynion Mynediad: o leiaf 8A*/As.  Mae angen geirda da oddi wrth eu hysgol TGAU ar ymgeiswyr yn ogystal.  Rhaid i bawb fod wedi pasio mathemateg, y gwyddorau a Saesneg iaith, fel rhan o, neu’n ychwanegol at, y gofynion A*/A.

Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

More Informations

Rhaglen Ysgolorion y Brilliant Club

Elusen addysg yw’r Brilliant Club sy’n bodoli i gynyddu nifer y myfyrwyr o gefndiroedd a dangynrychiolir sydd â’r gallu a’r uchelgais i symud ymlaen i brifysgolion detholus; gan gynnwys Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a’r Grŵp Russell.

Caiff ein myfyrwyr y cyfle i ymuno â’r Rhaglen Ysgolorion sy’n cyflogi ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol i gyflwyno gweithgareddau cyfoethogi academaidd i grwpiau bach. Trwy gyfuniad o deithiau prifysgol, tiwtorialau yn yr ysgol ac adnoddau ar-lein, maent yn datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r uchelgais sydd eu hangen i symud ymlaen i’r cyrsiau mwyaf nodedig yn y prifysgolion ymchwil gorau.

Roedd ein grŵp 2017/2018 yn ymchwilio i’r pwnc: ‘Sut allwn ni wella eich canser ein hunain?’ a gwahoddwyd nhw i Goleg Wadham, Rhydychen i lansio eu rhaglen.  Tra yn y lansiad, gwnaethon nhw gwrdd â myfyrwyr cyfredol a chael cipolwg ar sut y mae hi i astudio mewn prifysgol sydd ar y brig.  Mae wedi rhoi cyrchnod iddynt weithio tuag ato ac wedi dwysáu eu huchelgais.  Mae pob un o’n cyfranogwyr blaenorol yn y Brilliant Club wedi ymgeisio’n llwyddiannus i brifysgolion y Grŵp Russell ac wedi gweld fod hyn yn elfen allweddol o’u cyfweliadau personol.  Gwych yn wir!

UNIQ

Rhaglen flaenllaw genedlaethol yw UNIQ sy’n cael ei rhedeg gan brifysgolion Rhydychen a’i chynnig i golegau Safon Uwch ac ysgolion sy’n cael llwyddiant rheolaidd wrth wneud ceisiadau i Brifysgol Rhydychen. 

Mae’r rhaglen yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr astudio ym Mhrifysgol Rhydychen, cyfarfod â thiwtoriaid personol, cael blas ar eu cwrs dewisol, aros mewn coleg a dysgu sut i wneud cais cryf i brifysgol sydd ymysg y goreuon yn y byd.  Cynlluniwyd y rhaglen i chwalu’r rhwystrau i fyfyrwyr o ardaloedd a chefndiroedd a dangynrychiolir yn draddodiadol.  Fe’i cynlluniwyd i feithrin hyder; goresgyn ‘syndrom cogiwr’; darparu modelau rôl lle o bosibl nad oes yna rai, ac i herio mythau ynghylch proses gyfweld a mynediad Rhydychen.  Mae’n paratoi’r myfyrwyr gorau i wneud cais i’r prifysgolion gorau, yn enwedig Prifysgol Rhydychen.

Rhan o ymrwymiad yr adran Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr a Phrifysgol Rhydychen yw ehangu mynediad ein myfyrwyr i’r cyfleoedd a roddir iddynt ac i gydnabod ein dysgwyr Mwy Galluog a Thalentog. 

Rhaglen wirioneddol unigryw ar gyfer dysgwyr uchelgeisiol.