Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Main
Cyfrifon Dysgu Personol

Mae’r Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy’n caniatáu i unigolion cymwys gael mynediad i gyrsiau wedi'u hariannu'n llawn a chymwysterau proffesiynol.

Wedi'i gynllunio i fod yn hyblyg ac i weithio o amgylch anghenion busnes a chyflogaeth, y nod yw uwchsgilio’r gweithlu mewn meysydd y nodwyd bod eu hangen yn rhanbarthol.

Pam Cyfrif Dysgu Personol (PLA)?

 • Hyfforddiant a chymwysterau rhan-amser, hyblyg, wedi'u hariannu'n llawn
 • Symud ymlaen yn eich gyrfa
 • Newid sector cyflogaeth
 • Gwella eich rhagolygon cyflogaeth trwy gadw eich rôl neu sicrhau gwell cyflogaeth

Cymhwysedd

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn, yn byw yng Nghymru ac mae unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi, yna gallwch fod yn gymwys:

 • Ennill llai na £29,534 y flwyddyn;

 • Gweithio ar gontract dim oriau;

 • Gweithio i asiantaeth.

Cyrsiau

Ni allwch gael PLA os nad ydych yn bodloni un o’r meini prawf hyn, os ydych mewn addysg lawn amser, yn ymgymryd â rhaglen brentisiaeth neu’n ddi-waith ar hyn o bryd. Gallwch gysylltu â ni o hyd i gael cyngor ynglŷn â pha gyllid arall sydd ar gael ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gweler isod am gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Sir Gâr/Coleg Ceredigion a hefyd am rai astudiaethau achos gwych hyd yn hyn.

Rheoli Prosiectau Prince 2 yng Nhgoleg Sir Gâr

"Roeddwn yn gallu cyrchu a chwblhau cwrs rheoli prosiectau trwy'r PLA yng Ngholeg Sir Gâr ac yn wir, ni allwn fod yn hapusach gyda'r profiad a'r canlyniadau. Roedd y cymhwyster yn hanfodol ar gyfer cymryd cam i fyny yn fy ngyrfa a’r mis diwethaf, llwyddais i sicrhau swydd newydd gyda Gwasanaeth Sifil y DU Mae'r wybodaeth a gefais yn fy ngalluogi i fod ar flaen y gad o ran rheoli prosiectau ac yn bendant mae wedi rhoi mantais i mi yn ystod y broses recriwtio. Bu’r tîm PLA yng Ngholeg Sir Gâr yn gymwynasgar ac yn gefnogol drwy gydol fy nhaith ddysgu, gan fy ngalluogi i bersonoli'r profiad dysgu gyda’r darparwr cwrs trydydd parti. Ar y cyfan, rwyf wrth fy modd gyda'r canlyniadau a fy swydd newydd, ac rwy'n argymell Coleg Sir Gâr yn fawr i unrhyw un sydd am wella eu gobeithion gyrfaol."

Jenn D - Rheoli Prosiectau Prince 2

Meysydd Blaenoriaeth Rhanbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

 • Deunyddiau, Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Uwch
 • Adeiladu
 • Diwydiannau Creadigol
 • Digidol a Thechnoleg
 • Ariannol a Phroffesiynol
 • Bwyd ac Ar Dir
 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Lletygarwch, Adwerthu, Hamdden a Thwristiaeth

Cysylltwch am ragor o wybodaeth, i gwblhau eich Cynllun Dysgu Unigol a 'Newid eich Stori'