Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cymorth Dysgu Ar Gyfer Addysg Uwch.

Sut ydw i’n cael mynediad i gymorth?

Mae cymorth ar gael drwy’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA).  Cynllun a ariennir gan y llywodraeth, nad oes angen prawf modd ar ei gyfer yw'r DSA a all dalu am gymorth y gallai fod ei angen arnoch i sicrhau nad ydych dan anfantais yn ystod eich astudiaethau.  

Mae’r cynllun DSA yn gofyn am anfon tystiolaeth ymlaen at eich corff cyllido (e.e. Cyllid Myfyrwyr Cymru) gyda’ch cais DSA.  Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i ymgeiswyr fodloni’r diffiniad o ‘anabledd’ fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  Gall ein tîm eich cynorthwyo gyda’ch cais.

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/lwfans-myfyrwyr-anabl.aspx  

Pa gymorth sydd ar gael?

Os ydych yn gymwys, gall cymorth fod ar ffurf:

  • Addysgu arbenigol un i un i gynorthwyo gyda threfnu a chynllunio, sgiliau ysgrifennu aseiniadau, gan un o'n darlithwyr arbenigol
  • Mynediad i Gynorthwy-ydd Astudio i’ch cynorthwyo chi gyda threfnu, rheoli amser, ymchwil, ac ati
  • Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain
  • Cyfarpar arbenigol
  • Technoleg gynorthwyol gan gynnwys meddalwedd
  • Addasiadau arholiad fel amser ychwanegol

Ar ôl i'ch cais DSA gael ei gymeradwyo, gofynnir i chi fynychu Asesiad o Anghenion er mwyn nodi gofynion penodol eich cymorth.  Gallwn eich cefnogi drwy’r broses hon.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn cymorth?

Efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am DSA os oes gennych angen dysgu ychwanegol (fel Anhawster Dysgu Penodol), anabledd neu gyflwr meddygol.  Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth fel adroddiad Asesiad Diagnostig gan seicolegydd neu aseswr cymwysedig, neu lythyr gan weithiwr proffesiynol meddygol.  Gan fod gofynion yn newid, mae’n ddefnyddiol gwirio gwefan y corff cyllido (CMC, SFE) i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Pryd ydw i’n gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl?

Gallwch wneud cais cyn i chi ddechrau’r cwrs, neu os ydych yn ansicr, gallwn eich cynorthwyo drwy’r broses. 

Asesiadau Diagnostig

Ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs, efallai y byddwch yn gymwys i gael asesiad diagnostig i benderfynu a oes gennych anhawster dysgu penodol (fel dyslecsia neu ddyspracsia).  Byddai un o’n tîm arbenigol, cymwysedig yn cynnal yr asesiad.  Gellir defnyddio'r adroddiad sy'n deillio o hyn fel tystiolaeth i wneud cais am DSA, yn dibynnu ar ganlyniad yr asesiad.

Strwythur prisio ar gyfer cymorth DSA

Strwythur prisio ar gyfer cymorth Lwfans Myfyrwyr Anabl