Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cymorth i Ddysgwyr ag Anghenion Ychwanegol.

Beth yw Cymorth Dysgu? 

Yng Ngholeg Sir Gâr rydym ni yma i'ch cefnogi drwy eich astudiaethau ym mhob ffordd a fedrwn. Ein nod yw darparu gwasanaeth o ansawdd i gynorthwyo myfyrwyr ag anhawster dysgu, anabledd neu gyflwr i gael mynediad i gymorth i'ch galluogi i gyfranogi'n llawn gyda'ch astudiaethau.

Mae'r Tîm Cymorth Dysgu yn cynnwys 70 o aelodau staff wedi'u lleoli ar draws y pum campws gan gynnwys Darlithwyr Cymorth Dysgu Arbenigol a leolir yn y Parthau Astudio, Cynorthwy-wyr Cymorth Dysgu sy'n cefnogi myfyrwyr Addysg Bellach ar sail 1:1 neu mewn grwpiau bychain a Mentoriaid Astudio ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch.

Mae Cymorth Dysgu ar gael ar bob campws ac mae'n darparu dull myfyriwr-ganolog o ddiwallu anghenion y dysgwr sy'n annog llwyddiant academaidd.


Dyfyniad ynghylch darpariaeth: Myfyriwr Celf (2015): “Rwyf wedi cael cymorth astudio arbenigol yn wythnosol ac roedd hyn yn amhrisiadwy o ran caniatáu i mi gyrraedd fy mhotensial, allwn i ddim fod wedi cwblhau fy ngwaith cwrs hebddo.”

Pwy rydym yn eu cefnogi

Rydym yn cynnig darpariaeth Cymorth Dysgu i'n holl ddysgwyr a byddwn yn nodi'r angen am gymorth yn y ffyrdd canlynol:

Adeg Cyn-cofrestru

 • Adolygiadau myfyrwyr yn yr ysgolion sy'n ein bwydo
 • Cynlluniau Dysgu a Sgiliau (Gyrfa Cymru)
 • Holiaduron Anghenion Unigol
 • Tystiolaeth feddygol (Meddyg Teulu,
 • Ymgynghorydd neu Arbenigwr)

Adeg Cofrestru

 • Asesiad Sgrinio Cychwynnol: Rydym yn cynnig sgrinio ar gyfer dyslecsia i bob myfyriwr newydd er mwyn i ni nodi hyn a darparu cymorth i chi yn ystod eich astudiaethau
 • Cyflwyniad Cynefino Cymorth Dysgu

Ar Raglen

 • Asesiad Diagnostig Proffesiynol
 • Cymorth wedi'i amserlennu – Cymorth Dysgu Arbenigol a darpariaeth LSA yn y dosbarth neu Fentor Astudio
 • Hunangyfeirio neu gyfeiriad gan diwtor
 • Cael benthyg cyfarpar arbenigol
 • Trefniadau ar gyfer arholiadau

Cymorth Dysgu mewn Addysg Bellach

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael yn y Parth Astudio ar gyfer myfyrwyr sy'n profi heriau a rhwystrau gyda gwaith cwrs ac aseiniadau. Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un a grwpiau bychain er mwyn datblygu strategaethau dysgu i gynorthwyo myfyrwyr gyda'r canlynol yn eu cyrsiau dewisol:

 • Mynd i'r Afael ag Aseiniadau
 • Strategaethau Prawfddarllen
 • Sgiliau sillafu ac atalnodi
 • Ysgrifennu adroddiadau a sgiliau astudio
 • Cymorth ar gyfer arholiadau ail-sefyll TGAU mewn Saesneg a Mathemateg
 • Cymorth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mae Cymorth Dysgu Arbenigol ar gael trwy apwyntiad neu gallwch chi alw heibio. Rydym yn cynnig addysg a chyngor ynghylch sgiliau a fydd yn cynorthwyo dysgu a strategaethau i wneud astudio'n fwy hydrin.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r staff academaidd er mwyn sefydlu datblygiad sgiliau academaidd o fewn y cwricwlwm ac i sicrhau fod dysgu'n hygyrch i'r holl fyfyrwyr.

Cymorth Dysgu mewn Addysg Uwch

Rydym yn gallu darparu dysgu un-i-un, arweiniad a gwybodaeth ar bob agwedd ar astudio academaidd a sgiliau. Gall hyn gynnwys: dadansoddi tasgau, sgiliau ymchwil, ysgrifennu aseiniadau, prawfddarllen a strategaethau trefniadol.

Mae'r tîm yn darparu cyfleoedd ar gyfer archwilio prosesau a strategaethau dysgu sy'n annog llwyddiant academaidd, gan alluogi myfyrwyr i gyfranogi'n llwyr i'w hastudiaethau. Mae'r tîm yn cynnwys darlithwyr ac aseswyr arbenigol tra chymwysedig sy'n gallu cynnig Asesiadau Diagnostig Proffesiynol i nodi proffil neu anawsterau dysgu penodol.

Lwfans Myfyrwyr Anabl:

Rydym yn cynorthwyo myfyrwyr sydd o bosibl yn gymwys i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) ac rydym yn gwneud trefniadau i roi cymorth wedi'i ariannu ar waith. Cynllun a ariennir gan y llywodraeth, nad oes angen prawf modd ar ei gyfer yw'r DSA a gall dalu am unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch i sicrhau nad ydych dan anfantais yn ystod eich astudiaethau. Fel arfer mae myfyrwyr ag anabledd neu gyflwr gan gynnwys anawsterau dysgu penodol yn gymwys ac argymhellir eu bod yn cael cymorth unigol. Argymhellir yr holl gymorth yn ystod yr Asesiad o Anghenion pan gynhelir trafodaeth ynghylch sut mae eich anabledd neu'ch cyflwr yn effeithio arnoch.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Gallwch chi wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl cyn dechrau eich cwrs neu yn ystod eich cwrs er hynny rydym yn argymell eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl gan ei fod yn gallu cymryd peth amser i roi popeth yn ei le. Er mwyn gwneud cais am lwfans DSA bydd angen i chi ddarpau tystiolaeth o'ch cyflwr. Mewn achos anhawster dysgu penodol, dylai hyn fod yn adroddiad gan aseswr cymwysedig neu Seicolegydd a gyflawnwyd ar ôl i chi gyrraedd 16 blwydd oed. Ar gyfer cyflyrau ac anableddau eraill dylai llythyr oddi wrth eich meddyg teulu, meddyg ymgynghorol neu ymarferwr meddygol proffesiynol arall fod yn ddigonol.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen DSA1 fel rhan o'r broses o wneud cais ac rydym yn gallu eich cynorthwyo gyda hyn.

Strwythur prisio ar gyfer cymorth Lwfans Myfyrwyr Anabl

Cysylltwch â ni 
Rheolwr Cefnogi Dysgwyr
Julia Green
Ffôn 01554 748028/8232
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwneud apwyntiad: Mae'r Parthau Astudio ar agor rhwng 9.00 am a 4.30 pm.