Skip to main content

Gyrfaoedd.

Ydych chi angen cymorth i archwilio opsiynau gyrfaol a dilyniant?

Ydych chi’n ansicr ynghylch eich camau nesaf neu gyrchnodau hirdymor? Neu os nad oes syniad o gwbl gennych ble i ddechrau wrth edrych am swydd neu yrfa yn y dyfodol?  

Beth bynnag sydd ei angen arnoch, gall ein tîm Gyrfaoedd eich helpu.

Ein cenhadaeth yw rhoi’r sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau i chi sy’n ysbrydoli hyder a chodi dyheadau er mwyn cyflawni llwyddiant gyrfaol.

Mae ein gwefan yn cynnig mynediad i adnoddau ar-lein allweddol a gwybodaeth i helpu tywys y myfyriwr trwy gynllun gweithredu proffesiynol, personol.

Beth bynnag yw eich oedran, yn astudio'n llawn amser neu'n rhan-amser, gallwch gael mynediad i gyfarwyddyd gyrfaol yn un o Ganolfannau Gyrfa Cymru. Yn ychwanegol, bydd pob dysgwr llawn amser yn derbyn rhaglen gynlluniedig o addysg a chyfarwyddyd gyrfaol trwy diwtorialau, a fydd yn ategu canlyniadau dysgu cydnabyddedig.

Bydd ein dull personoledig yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i chi ynghyd â chyngor gan y tîm gyrfaoedd i ddeall yn well y sgiliau a chymwyseddau sydd eu hangen i lwyddo mewn swydd o’r dydd cyntaf.

Gall Ymgynghorwyr Gyrfaoedd o Gyrfa Cymru roi cymorth i chi ar-lein yn www.careerswales.com neu dros y ffôn. Gallant eich helpu i ddewis gyrfa, addysg uwch, a chael mynediad i wybodaeth yrfaol a galwedigaethol gyfredol, chwilio am swyddi a’r swyddi gwag diweddaraf.

Efallai y byddwch hefyd am ymweld â’n digwyddiad blynyddol SkillsCymru Sir Gaerfyrddin ar Barc y Scarlets yn Llanelli. Yma rydym yn ymuno â Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwydydd Castell Howell i ddod â rhai o gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant mwyaf Gorllewin Cymru at ei gilydd.

Gyda mwy na 100 o arddangoswyr o bob cwr o Gymru yn mynychu’r digwyddiad dau-ddiwrnod, cewch gyfle i gwrdd â chyflogwyr wyneb yn wyneb, profi eich sgiliau ar stondinau Troi-eich-Llaw, a dod i wybod mwy am swydd eich breuddwydion. Hefyd gallwch chi ddod i wybod mwy am yrfaoedd a phrentisiaethau gyda chwmnïau megis, Heddlu Dyfed Powys, Dŵr Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Cyngor Sir Caerfyrddin, Rathbone, Cwmni Dur Tata a llawer mwy.

Cysylltwch â 01554 748081 i wneud apwyntiad
Careers Mark logo

Marc Gyrfa Cymru: Gwella Parhaus wrth gyflwyno’r Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.