Skip to main content

Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Lefel 1

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 1 flwyddyn

 • Campws Pibwrlwyd

Mae gweithio yn y diwydiant cerbydau modur yn gyfle cyffrous i ddefnyddio eich sgiliau datrys problemau a’ch sgiliau mecanyddol i helpu pobl fynd yn ôl ar y ffyrdd a bod yn ddiogel arnynt.

Mae mecanics cerbydau’n gyfrifol am ddiagnosio, atgyweirio, a chynnal a chadw cerbydau, gan sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn.

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn rhoi cyflwyniad i chi i fyd mecaneg cerbydau modur ac yn eich helpu i ennill cymhwyster galwedigaethol cysylltiedig cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.

Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi'u cyfarparu â'r offer a'r cyfarpar diweddaraf a ddefnyddir yn helaeth yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Bydd y rhaglen yn rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanic cerbydau modern.  Mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr.

Neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi, trwy gydol y rhaglen.

Nodweddion y Rhaglen

Cyflwynir y rhaglen gan dîm o ymarferwyr addysgu profiadol, sydd hefyd â chymwysterau galwedigaethol a phrofiad galwedigaethol.

Mae'r tîm yn cadw cysylltiadau cryf â'r sector cerbydau modur ac yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus i sicrhau bod addysgu a dysgu'r rhaglen yn gyfredol ac yn berthnasol.

Hefyd, cewch y cyfle i fynd ar ymweliadau addysgol sy'n anelu at gyfoethogi eich astudiaethau, ysbrydoli dysgu a chodi dyheadau.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

 • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda 
 • Technoleg cerbydau a dulliau a phrosesau'r gweithdy   
 • Rolau swyddi cefnogi 
 • Cynnal a chadw arferol 
 • Systemau injan
 • Systemau trydanol
 • Systemau siasi
 • Unedau llinell yriant

Yn ogystal â'r unedau uchod, byddwch hefyd yn gweithio tuag at y cymwysterau canlynol:

 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Os oes angen, cewch gyfle i ymgymryd â datblygu TGAU Saesneg iaith a mathemateg, fel rhan o'r cwrs.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i Ddiploma lefel dau mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur neu raglen brentisiaeth.

Dull asesu

Asesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy brofion amlddewis ar-lein a chyfuniad o asesiadau ymarferol a theori.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gofynion Mynediad

Gofynnwn fod gennych gymwysterau TGAU ar radd E neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg iaith, mathemateg a TGAU arall (yn ddelfrydol gwyddoniaeth). 

Bydd ymgeiswyr yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i ganfod eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.    

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Lefel 1

Disgrifiad o'r Rhaglen

Bydd y rhaglen ddysgu hon yn eich helpu i ennill cymhwyster galwedigaethol perthynol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.   

Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi'u cyfarparu â'r cyfarpar a'r offer diweddaraf a ddefnyddir yn helaeth yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur. 

Bydd y rhaglen yn rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.  

Mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr.  

Neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 flwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen

The programme is delivered by a team of experienced teaching practitioners, who are also vocationally qualified and occupationally experienced. 

The team retain strong links with the motor vehicle sector and undertake continuous professional development to ensure that the programme’s teaching and learning is both current and relevant. 

Also, you will have the opportunity to attend educational visits that aim to enrich your studies, inspire learning and raise aspirations.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

 • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda 
 • Technoleg cerbydau a dulliau a phrosesau'r gweithdy   
 • Rolau swyddi cefnogi 
 • Cynnal a chadw arferol  
 • Systemau injan
 • Systemau trydanol
 • Systemau siasi
 • Unedau llinell yriant

Yn ogystal â'r unedau uchod, byddwch hefyd yn gweithio tuag at y cymwysterau canlynol:

 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif 
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Os oes angen, cewch gyfle i ymgymryd â TGAU Saesneg iaith a datblygu mathemateg, fel rhan o'r cwrs.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i'r Diploma lefel dau mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur neu raglen brentisiaeth. 

Asesu'r Rhaglen

Asesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy brofion amlddewis ar-lein a chyfuniad o asesiadau ymarferol a theori. 

Gofynion y Rhaglen

Gofynnwn fod gennych gymwysterau TGAU ar radd E neu uwch mewn Cymraeg iaith neu Saesneg, mathemateg a TGAU arall (yn ddelfrydol gwyddoniaeth). 

Bydd ymgeiswyr yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i ganfod eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.    

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.