Skip to main content

Prentisiaeth Sylfaen mewn Cerbydau Modur Lefel 2

Cipolwg

  • Rhan-Amser

  • 22 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

  • Campws Pibwrlwyd

Rhaglen dysgu seiliedig ar waith sy’n fan cychwyn da ar gyfer mecanics uchelgeisiol.  Bydd eich sylfaen wybodaeth yn cael ei hadeiladu wrth i chi gael eich  rhyddhau am ddiwrnod i fynychu’r coleg lle byddwch yn dysgu am yr agweddau damcaniaethol ac asesiadau’n ymwneud â chynnal a chadw cerbydau a gellir rhoi'r sgiliau hyn ar waith tra byddwch yn y gwaith. Drwy gydol eich rhaglen brentisiaeth, bydd eich ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn cynnal adolygiadau ac asesiadau rheolaidd.

Nodweddion y Rhaglen

Mae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen dysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn 'ennill cyflog wrth ddysgu'. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed. Bydd y prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth. Caiff y prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth lefel dau o fewn y raddfa amser gytunedig.

Mae’r rhaglen brentisiaeth ar gael mewn llwybrau cerbydau ysgafn a cherbydau trwm.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma Lefel 2 mewn Cymhwysedd Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn
  • Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Llythrennedd Digidol Lefel 1
  • Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr
Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar lefel tri os yn briodol.

Dull asesu

Gwaith cwrs, arholiadau ar-lein, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Byddai’r fframwaith hwn mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau yn addas ar gyfer rhywun sydd â diddordeb yn agweddau technegol cerbydau modur, sy’n hoffi gwaith ymarferol, sy’n dda gyda’i ddwylo, sy’n mwynhau cyswllt wyneb yn wyneb â chwsmeriaid ac sy’n mwynhau canfod a datrys problemau.

Mae cyflogwyr yn ceisio denu ymgeiswyr sydd â diddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant adwerthu modurol mewn swyddi cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ac sydd â sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol y bydd y brentisiaeth hon yn eu meithrin. I wneud y Brentisiaeth Lefel 2, argymhellir fod gan ymgeiswr TGAU gradd G neu uwch mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth (neu gymwysterau cyfwerth).

Ariennir y rhaglenni hyn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.