Skip to main content

Prentisiaeth Lefel 3 - Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur

Cipolwg

  • Rhan-amser

  • Bydd cwblhau Prentisiaeth lefel 3 yn cymryd 18 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  • Campws Pibwrlwyd

Rhaglen dysgu seiliedig ar waith ar lefel 3 yw hon lle mae'r dysgwr yn ‘ennill cyflog wrth ddysgu’. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed. Bydd y prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth. Caiff y prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth lefel tri o fewn y raddfa amser gytunedig.

Mae’r rhaglen brentisiaeth ar gael mewn llwybrau cerbydau ysgafn a cherbydau trwm.

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r rhaglen brentisiaeth hon yn addas ar gyfer technegwyr uchelgeisiol.  Mae prentisiaid yn dysgu rhoi gwasanaeth i gerbydau, datrys diffygion cymhleth, defnyddio cyfarpar diagnostig ac ati.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma Lefel 3 mewn Cymhwysedd Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn
  • Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Llythrennedd Digidol Lefel 2

Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i gwrs hyfforddi MOT a chyrsiau hyfforddi penodol eraill os yn briodol.

Dull asesu

Gwaith cwrs, arholiadau ar-lein, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Byddai’r fframwaith hwn mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau yn addas ar gyfer rhywun sydd â diddordeb yn agweddau technegol a diagnostig cerbydau modur, sy’n hoffi gwaith ymarferol, sy’n dda gyda’i ddwylo, sy’n mwynhau cyswllt wyneb yn wyneb â chwsmeriaid ac sy’n mwynhau canfod a datrys problemau.

Mae cyflogwyr yn ceisio denu ymgeiswyr sydd â diddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant adwerthu modurol mewn swyddi cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ac sydd â sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol y bydd y brentisiaeth hon yn eu meithrin.

Ariennir y rhaglenni hyn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Disgwylir i ymgeiswyr fod wedi cwblhau’r rhaglen Brentisiaeth Sylfaen lefel 2.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.