Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Anelir cyrsiau mynediad at fyfyrwyr hyn sy'n dymuno paratoi ar gyfer astudio mewn prifysgol neu mewn addysg uwch. Maent yn rhoi ail gyfle i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol neu i fyfyrwyr sydd am newid cyfeiriad eu gyrfa. Er mwyn llwyddo ar gwrs Mynediad, mae angen i fyfyrwyr fod â chymhelliant a brwdfrydedd, y gallu i reoli amser yn effeithiol ac i fod yn barod i astudio.

Mae'r cwrs Mynediad i Wyddoniaeth yn gwrs blwyddyn lle byddwch yn astudio’r pynciau Cemeg, Ffiseg, Bioleg, Mathemateg a modiwlau craidd eraill gan gynnwys prosiect estynedig. Mae'n canolbwyntio ar agweddau ymarferol Gwyddoniaeth a byddwch yn treulio cryn dipyn o amser mewn gwersi yn gwneud gwaith ymarferol. Mae'r cwrs yn cynnig dilyniant i'r rhan fwyaf o gyrsiau Gwyddoniaeth mewn Addysg Uwch. Mae'r cwrs yn 3 diwrnod llawn yr wythnos ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a fydd yn eich galluogi i fod yn llwyddiannus mewn addysg uwch.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae Mynediad i Wyddoniaeth yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno astudio Mathemateg neu bynciau seiliedig ar wyddoniaeth ar lefel prifysgol e.e. Biocemeg, Ffisiotherapi, Ffiseg a Mathemateg. Nid yw ennill y Diploma Mynediad yn seiliedig ar basio arholiadau a chaiff y cwrs ei asesu trwy amrywiaeth o aseiniadau, ar ffurf traethodau, cyflwyniadau ac adroddiadau. Mae'r cwrs yn elwa o ystod o feysydd pwnc diddorol a gyflwynir gan staff cymwys, cefnogol a brwdfrydig. Yn ogystal â'r rhain, trefnir gwersi ar wahân er mwyn adeiladu'r sgiliau cyfathrebu a rhifedd i'r safon sy'n ofynnol ar gyfer mynediad i brifysgol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs yn cynnwys astudio ac asesu Cemeg, Ffiseg, Bioleg, Mathemateg yn llwyddiannus: pob un ar lefel 3, neu gyfwerth â Safon Uwch. Mae gallu da, diddordeb a lefel o gyrhaeddiad blaenorol yn hanfodol, fel y gall pob myfyriwr lwyddo ym mhob maes pwnc.

Hefyd byddwch yn cael sesiynau tiwtorial lle rydym yn astudio sgiliau ehangach, ceisiadau UCAS, sgiliau cyfathrebu, cymhwyso rhif a gwella eich llythrennedd digidol, yn barod ar gyfer gofynion y brifysgol ac astudiaeth academaidd.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gymwys i ymgeisio am gwrs HND neu Radd mewn maes pwnc yn ymwneud â gwyddoniaeth.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi mwynhau cyfradd lwyddiant well ac maen nhw bellach yn astudio ar amrywiaeth o Gyrsiau Gwyddonol yn y Brifysgol, gan gynnwys Gwyddoniaeth Barafeddygol, Awdioleg, Fferylliaeth, Cemeg a Gwyddorau Biofeddygol.

Cwblhaodd myfyriwr y cwrs Mynediad i Wyddoniaeth yn 2018 ac mae bellach ym Mhrifysgol Caerfaddon yn astudio Fferylliaeth.  Cwblhaodd myfyriwr arall y cwrs Mynediad i Wyddoniaeth yn 2017 ac mae bellach ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio Cemeg.

Asesu'r Rhaglen

Er nad yw cyflawni'r Diploma ei hun yn ddibynnol ar lwyddo mewn arholiad, bydd pob modiwl yn cael ei asesu trwy gyfuniad o aseiniadau, seminarau, cyflwyniadau, traethawd ffurfiol, profion ac arholiadau, a thrafodaeth grwp.

Mae'n gwrs blwyddyn o hyd dwys ac mae'n rhaid llwyddo ym mhob uned i ennill y Diploma llawn. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr fynychu o leiaf 92% o'r holl ddarlithoedd bob tymor gan fod angen penderfyniad, ymrwymiad a gwydnwch i fodloni gofynion y cwrs. Disgwylir y bydd yna astudio annibynnol, yn eich amser chi eich hun. 

 

Gofynion y Rhaglen

Rhaid i bob ymgeisydd llwyddiannus gael TGAU Mathemateg (Gradd C), Dyfarniad Sengl TGAU Gwyddoniaeth (Gradd C), TGAU Saesneg (Gradd C).

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr heb y cymwysterau perthnasol, neu gyfwerth, wneud cwrs SFFS (cyn-Mynediad) yn gyntaf ynghyd â'r pynciau TGAU perthnasol, fel bo'r angen, i sicrhau eu bod yn gallu symud ymlaen i'r llwybr addas. Cynigir y cwrs SFFS yn rhan-amser gyda'r nos, neu yn llawn amser dros dri diwrnod ar gampws y Graig

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.